Aanbestedingsbeleid met aandacht voor lokale ondernemers

Steeds meer gemeenten onderzoeken de mogelijkheden minder werken openbaar aan te besteden

Er kan zelfs worden gesproken over een lokaal voorkeursbeleid bij aanbesteden. De ervaring heeft immers geleerd, dat naast het realiseren van de laagst mogelijke prijs er andere factoren bepalend zijn voor vooral de kwaliteit van de uitvoering. Steeds meer gemeenten beseffen dat lokale ondernemers juist door hun kennis van de lokale omstandigheden uitstekende diensten kunnen verlenen.

Op 11 februari 2015 hebben de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden en de zes deelnemers een nieuw aanbestedingsbeleid vastgesteld. Het aanbestedingsbeleid is ontwikkeld in nauw overleg met het bedrijfsleven in de Drechtsteden. Bij het bedrijfsleven heeft de wens geleefd meer onderhands aan te besteden. Drechtsteden heeft geprobeerd zoveel mogelijk aan deze wens tegemoet te komen.

De aanbestedingsprocedures blijken in
de praktijk duur en tijdrovend te zijn.
Veel gemeenten schakelen wegens onvoldoende specialistische kennis
externe bureaus in om de aanbestedingsprocedure te begeleiden. De advieskosten met betrekking tot een aanbesteding bedragen volgens landelijke cijfers gemiddeld circa 30.000 euro. Het aantal buitenlandse bedrijven dat inschrijft bij door gemeenten (Europees) aanbestede werken blijkt nog steeds op de vingers van een hand te tellen. Het grote Europese doel van ‘vrij verkeer van goederen en diensten’, dat met behulp van openbare aanbestedingen wordt nagestreefd, wordt dan ook niet door openbaar aanbesteden bereikt. Het aanvankelijke enthousiasme voor openbaar aanbesteden is bij de meeste gemeenten – op een enkele ambtenaar na – tanende.

Ook de wetgever heeft de beperkingen van openbaar aanbesteden inmiddels onderkend. De vorig jaar van kracht geworden nieuwe Aanbestedingswet 2012 biedt het lokale midden- en klein bedrijf veel meer kansen. Sommige gemeente spelen hier met hun aanbestedingsbeleid handig op in, waardoor meer opdrachten kunnen worden vergeven aan lokale ondernemers. Gemeenten kunnen dit op eenvoudige wijze doen door gebruik te maken van de maximale drempelbedragen alvorens over te gaan tot een openbare aanbesteding.

Daarnaast lijken lokale bedrijven hoge ogen te kunnen gooien met hun kennis van de plaatselijke omstandigheden. Hun specifieke kennis zijn uitbuiten bij innovatieve oplossingen met betrekking tot knelpunten in het werk. Daarnaast kunnen ze ook slim gebruik maken van de sociale omstandigheden, waardoor een gunstige ‘return on social investment’ wordt verkregen. De plaatselijke ondernemer zal eerder iets kunnen met werkervaringsplaatsen dan een ondernemer buiten de regio of uit het buitenland. Ook de lokale overheid is erg gericht op duurzaamheid. De lokale ondernemer doet er verstandig aan hier met de hem ter beschikking staande kennis zoveel mogelijk op in te spelen.

Welke verzekeringen tijdens een bouwproces

Omdat ik zowel aan de inschrijvende als aan de aanbestedende kant zit, is mij opgevallen dat vaak geen gebruik wordt gemaakt van lokale kennis en slecht wordt ingespeeld op de concrete behoeften van de aanbestedende dienst. Op vrij concrete vragen volgt toch meer dan men denkt een vrij algemene reactie, die niet ingaat op de concrete vraag, men laat het aan
 de aanbestedende dienst over de kwaliteit van het aanbod te interpreteren. Het is verstandig zoveel mogelijk kennis te verzamelen over de aanbestedende dienst en het werk c.q. gevraagde dienst. De lokale partijen hebben– als ze het goed doen – een streepje voor.