Belangrijke wijzigingen wet- en regelgeving vanaf 2016

Met welke wet- en regelgeving krijgen werkgevers vanaf 1 januari 2016 te maken?

De maximering van de faillissementsuitkering, de Wet flexibel werken en wijzigingen in het ontslagrecht zijn een greep uit belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgevingen en cao’s op het gebied van arbeidsrecht waarmee werkgevers vanaf 1 januari 2016 te maken krijgen.

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Wet- en regelgeving: maximering faillissementsuitkering

Vanaf 1 januari 2016 wordt niet alleen de periode waarover UWV de faillissementsuitkering betaalt gemaximeerd, ook de hoogte wordt gemaximeerd.

Inkomensverrekening

Voortaan wordt bij de vaststelling van de uitkeringshoogte niet langer meer uitgegaan van urenverrekening maar van inkomensverrekening.

Als een werknemer een salaris ontvangt van € 15.000 bruto per maand vermeerderd met 8% vakantiebijslag dan neemt UWV tot 1 januari 2016 die gehele betalingsverplichting voor zijn rekening.

Let op! Vanaf 1 januari 2016 wordt het salaris beperkt tot maximaal 100/108ste maal anderhalf keer het maximum dagloon. De hoogte van de nog te ontvangen vakantiebijslag wordt beperkt tot 8% over het bedrag dat past bij een salaris gelijk aan anderhalf keer het maximum dagloon. De wijziging betekent voor de werknemer dat hij vanaf 1 januari 2016 zelf het risico over inkomen dat uitstijgt boven de genoemde maxima draagt.

Wet- en regelgeving: invoering Wet flexibel werken (Wfw)

Vanaf 1 januari 2016 wordt de Wfw van kracht. Vanaf dan hebben werknemers het wettelijke recht om eens per jaar een verzoek te doen voor wijziging van de werktijden of werkplek.

Wfw ontlopen in cao of eigen regeling

Flexibel werken wordt geen absoluut recht. Werknemers krijgen dus alleen een verzoekrecht. Bovendien kunnen cao-partners afwijkende afspraken in de cao maken over het recht op flexibel werken.

Let op! Onder de Wfw bent u verplicht een verzoek van een werknemer voor een andere werkplek of nieuwe arbeidstijden in overweging te nemen. Dat geldt ook voor een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur (Wet aanpassing arbeidsduur). U moet voortaan een goed onderbouwde schriftelijke reactie geven.

Wet- en regelgeving: wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd 2016

De periode waarover de AOW-gerechtigde arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid wordt beperkt tot een kwartaal (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd).

Wet- en regelgeving: ww duur en opbouw

De duur van (het publieke deel van) de WW wordt met ingang van 1 januari 2016 verkort van 38 maanden naar 24 maanden. Het terugbrengen van de WW-duur gebeurt geleidelijk met één maand per kwartaal.

Vanaf 1 januari 2016 bouwt de werknemer in de eerste tien jaar per gewerkt jaar één maand WW op, daarna een halve maand per gewerkt jaar. In de oude situatie bepaalde het arbeidsverleden in jaren de WW-duur in maanden. Het arbeidsverleden dat is opgebouwd voor 1 januari 2016 wordt  gerespecteerd.

Wet- en regelgeving: invoering Wet Aanpak Schijnconstructies

Op 1 januari 2016 treden de laatste onderdelen van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking. De eerste onderdelen zijn al op 1 juli 2015 in werking getreden.

Per 1 januari 2016:

  • moet ten minste het gedeelte van het loon gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal worden uitbetaald;
  • mogen geen bedragen meer worden ingehouden op of verrekend worden met het wettelijk minimumloon;
  • moeten werkgevers zorgen voor een heldere en transparante loonstrook door op de loonstrook te specificeren welke onkostenvergoedingen, verrekeningen en inhoudingen er zijn.

Overige wijzigingen in 2016

Bonussen

Vanaf 2016 mogen bonussen nog maar tot maximaal € 2.400 op jaarbasis in de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden ondergebracht. Werkgevers mogen dit bedrag dan zonder aanvullende voorwaarden onbelast aan hun werknemers uitkeren.

Let op! De aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium, die op 1 januari 2016 van kracht wordt, heeft dus geen gevolgen voor een onbelaste uitkering van een bonus tot € 2.400. Bonussen boven dit bedrag mogen vanaf volgend jaar niet meer in de vrije ruimte worden ondergebracht.

Participatiewet

Per 1 januari 2016 gaat de Wet harmonisatie instrumenten Participatiewet in. Deze wet regelt dat de hele doelgroep van de banenafspraak aanspraak kan maken op een no-riskpolis en/of mobiliteitsbonus. Het maakt niet uit of een persoon staat geregistreerd bij UWV of de gemeente. De wet is het gevolg van nieuwe afspraken met sociale partners, gemeenten en UWV maatschappelijk overleg.

Meerlingenverlof

Vanaf 1 april 2016 wordt het zwangerschapverlof voor vrouwen die in verwachting zijn van een meerling met vier weken uitgebreid. Dit verlof gaat 8 tot 10 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in. Een groot deel van de doelgroep ontvangt nu nog een uitkering in het kader van de Ziektewet, omdat zij vanaf de tiende week voor de verwachte datum van bevalling gebruik maken van ziekteverlof.

AOW-leeftijd

In 2016 is de AOW leeftijd 65 jaar plus 6 maanden.