De modernisering van de Ziektewet (ZW)

Heeft u werknemers? Dan is het volgende voor u van belang

Huidige situatie: Elke werkgever betaalt nu voor de financiering van uitkeringen ZW en WGA, deels via de basispremie (2013: 4,65 procent) en via de gedifferentieerde WGA-premie of als eigenrisicodrager (samen WGA-vast genoemd) en deels via een opslag in de sectorpremie voor de ZW-component en voor de WGA-flex component. Deze laatste twee componenten zijn voor uitkeringen aan ex-werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2014?

  • Andere verdeling werkgeversgrootte
  • Voor ex-werknemers gaat:
  1. de component ZW uit de sectorpremie naar de gedifferentieerde premie WGA/private premie
  2. de component WGA-flex uit de sectorpremie naar de gedifferentieerde premie WGA

Heeft dit grote gevolgen voor u als werkgever?

Kleine werkgever (loonsom < € 302.000)


De gevolgen zijn relatief klein. Alle componenten, ZW, WGA-flex en WGA-vast worden voortaan bepaald door het sectorale risico, dus het gemiddelde van de gehele sector waarin de werkgever valt. De component WGA-vast wordt niet meer bepaald door het individuele risico (geen jaarlijkse beschikking WGA-premie meer).

Middelgrote werkgevers (loonsom € 302.000 – € 3.020.000)


De componenten ZW, WGA-flex en WGA-vast worden deels bepaald door het individuele risico en deels door het sectorale risico. De gevolgen van de nieuwe wet kunnen voor deze groep groter zijn, indien er meer ex-werknemers van de werkgever ziek uit dienst zijn gegaan.

Grote werkgevers (loonsom > € 3.020.000)

De componenten ZW en WGA-flex worden in het vervolg uitsluitend bepaald door het individuele risico. De component WGA-vast blijft bepaald door het individuele risico. Ook hier betekent het dat de gevolgen voor deze groep werkgevers groter zijn, indien meer ex-werknemers ziek uit dienst zijn gegaan.

Heeft u een verhoogd premierisico?

Dit kunt u beoordelen aan de hand van de volgende vraag:
 Zijn er vanaf 1 januari 2010 werknemers ziek uit dienst gegaan?

Binnenkort verstuurt het UWV brieven aan de werkgevers waarin wordt vermeld aan welke ex-werknemers het UWV een ZW- en/ of WGA-uitkering in 2012 heeft verstrekt. Deze uitkeringen worden in 2014 aan de grote en middelgrote werkgever toegerekend voor het bepalen van de WGA-premie 2014. Deze informatie dient u te (laten) controleren. Let u hierbij op het volgende:

  • Is de ex-werknemer op of na 1 januari 2010 bij u in loondienst geweest?
  • Is de ex-werknemer ziek uit dienst gegaan en zo ja, per welke datum? Zo nee, was er sprake van eerder ziekteverzuim (bij de voorgaande werkgever) of verzuim binnen vier weken na einde dienstbetrekking?
  • Behoort de ex-werknemer tot de uitzonderingen? Namelijk als een uitkering wordt gegeven als gevolg van orgaandonatie of als er sprake is van een no-riskpolis of als hij geboren is voor 8-7-1954 of ziek geworden vanuit de WW, dan telt deze niet mee voor het individuele risico. Onjuistheden dient u schriftelijk aan het UWV te melden.

Welke maatregelen kunt u nu al nemen om verhoogd premierisico te voorkomen?

  • Neem in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een passage op waarin wordt aangegeven dat de werknemer, als hij
ziek uit dienst gaat, ook na het einde van het dienstverband dient mee te werken aan reïntegratiinspanningen van de werkgever.
  • Probeer een zieke werknemer, ook al gaat hij binnenkort uit dienst, zo snel mogelijk te reïntegreren, ook na het einde van het dienstverband.

Wel of geen eigenrisicodrager worden?

Voor de WGA-flex component is vooralsnog geen eigenrisico dragen mogelijk. Een aantal verzekeringsmaatschappijen biedt met ingang van 1 januari 2014 geen verzekering meer aan voor de WGA, omdat de risico’s te moeilijk in te schatten zijn. Op dit moment is het publieke bestel vaak de goedkoopste oplossing.

 

Kompaan accountants & adviseurs