Nieuwe procestermijnen in wet werk en zekerheid

Let op bij beeïndiging arbeidsovereenkomst

in de wet werk en zekerheid zijn termijnen opgenomen waarbinnen een procedure aanhangig moet worden gemaakt. sommige termijnen zijn een vervaltermijn. dit betekent dat die niet kunnen worden gestuit.

Binnen twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd, moet een procedure, op straffe van verval, aanhangig worden gemaakt:

  • Indien de opzegging heeft plaatsgevonden in strijd is met een opzegverbod.
  • Om een verzoek te doen voor een
gefixeerde schadevergoeding wegens
niet (volledig) in acht nemen van
de opzegtermijn. dit geldt ook voor
de werkgever die een werknemer op staande voet ontslaat. deze werkgever
heeft namelijk de mogelijkheid om via in rechte aanspraak te maken op de gefixeerde schadevergoeding.
  • Verzoeken van een werknemer tot herstel van de arbeidsovereenkomst of een billijke vergoeding na opzegging door de werkgever met toestemming van het uwv.

Transitievergoeding

De werkgever moet de uwv-route volgen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. als uwv een op die grond(en) ingediende ontslagaanvraag afwijst, heeft de werkgever twee maanden de tijd vanaf de uwv-beslissing om op die ontslaggrond(en) bij de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen. na een uitspraak van de kantonrechter op een verzoek van werkgever of werknemer tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, hebben werkgever en werknemer drie maanden de tijd hoger beroep in te stellen bij het gerechtshof.

Ontslag op staande voet

De werknemer die op staande voet wordt ontslagen, kan niet meer volstaan met een buitengerechtelijke vernietiging door middel van een brief, maar moet sinds 1 juli 2015 binnen twee maanden na de ontslagdatum in actie komen door een verzoekschrift te hebben ingediend bij de kantonrechter tot vernietiging van de opzegging.

Uitspraak en einddatum uwv-procedure

De termijn voor afhandeling door uwv van een ontslagprocedure is vier weken.
de werkgever dient binnen vier weken na de datum waarop uwv toestemming heeft verleend de arbeidsovereenkomst op te zeggen. daarbij neemt hij de contractuele dan wel wettelijke opzegtermijn in acht, verminderd met de doorlooptijd van de uwv-procedure, met als minimum één maand opzegtermijn.

Aftrek proceduretijd bij kantonrechter

De ontbindingsdatum wordt door de kanton-
rechter bepaald door van de contractuele of wettelijke opzegtermijn, de doorlooptijd van de ontbindingsprocedure af te trekken, waarbij er minimaal één maand opzegtermijn over moet blijven.

Aanzegboete

Als de werkgever ten onrechte niet uiterlijk
één maand voor het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden, de schriftelijke aanzegging heeft gedaan, heeft de werknemer na de dag waartegen de aanzegging had moeten plaatsvinden, twee maanden de tijd om de aanzegboete te vorderen. dat moet via een verzoekschrift bij de kantonrechter en ook dit is een vervaltermijn.

Laat u zich als ondernemer goed informeren over de nieuwe termijnen.