Einde arbeidsovereenkomst per WhatsApp aangeven

Wanneer is iets wel of niet mogelijk via digitale medium

Mag de werkgever per WhatsApp de werknemer aanzeggen of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wenst te verlengen?

Wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 6 maanden of langer duurt, dient de werkgever uiterlijk één maand voor het einde van die arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer aan te zeggen of hij de arbeidsovereenkomst al dan niet wenst voort te zetten. Wenst de werkgever de arbeidsovereenkomst te verlengen, dan moet hij tevens de voorwaarden waaronder die voortzetting van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt, kenbaar maken.

Een ziekmelding van de werknemer per WhatsApp wordt in het algemeen geaccepteerd

De Kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft zich in een Kort Geding over deze vraag gebogen. Deze Kantonrechter heeft in de uitspaak van 10 juni 2015 bepaald dat een WhatsApp moet worden beschouwd als een ‘schriftelijke’ mededeling. De aanzegging via de WhatsApp moet dan ook worden geacht als schriftelijk te zijn gedaan. De Kantonrechter heeft voorts daarbij bepaald dat het moment waarop de werknemer het bericht heeft geopend niet van belang is. Het gaat erom dat het bericht de werknemer heeft bereikt.

Van belang is daarbij wel dat het aan de werkgever is om aan te tonen dat het bericht de werknemer heeft bereikt en dat het ook tijdig is bereikt. In de onderhavige uitspraak lag de situatie heel duidelijk. De betreffende werkneemster had naar aanleiding van de WhatsApp van de werkgever gereageerd. Het is dus van belang dat niet alleen een print van het WhatsApp bericht zal worden bewaard maar ook een uitdraai van het bericht van ‘Afgeleverd’ met het bijbehorende tijdstip en zo mogelijk ook van het bericht ‘Gelezen’.

Let wel, de Kantonrechter is tot dit oordeel gekomen op basis van de wet. In de CAO kan vermeld staan dat een digitale aanzegging of een digitaal bericht niet als ‘schriftelijk’ kan worden gekwalificeerd. Uit bijvoorbeeld artikel 14 van de CAO Technisch Installatiebedrijf volgt dat een al dan niet geprinte e-mail met leesbevestiging niet als ‘schriftelijk’ kan worden gekwalificeerd. Is deze CAO op uw bedrijf van toepassing of een andere CAO met een dergelijke bepaling, dan is het niet mogelijk om de aanzegging per WhatsApp, e-mail of sms of welk ander digitaal medium ook, te doen.

Ik merk daarbij maar op dat de Kantonrechter Rotterdam op 5 juni 2015 heeft geoordeeld dat aan een mondelinge aanzegging geen betekenis wordt toegekend, ook al erkent de werknemer de aanzegging. De eis dat de aanzegging schriftelijk moet geschieden is dus keihard. De erkenning van de werknemer biedt geen uitweg.

Overigens wordt in de jurisprudentie een ziekmelding van de werknemer per WhatsApp in het algemeen geaccepteerd als ook de mededeling van de werknemer dat hij bereid is om de werkzaamheden te verrichten. Maar een op non-actiefstelling per sms is weer niet toegestaan.

Mocht u voor de vraag komen te staan of iets wel of niet via het digitale medium mogelijk is, kunt u contact opnemen met Schuurmans advocaten en adviseurs.