Maak van ons Xperwise úw Xperwise

×
  • Digitalisering
  • Financieel
  • Organisatie management
  • Personeelsmanagement
  • Wet- en regelgeving
  • Flexibel werken
  • Duurzaamheid
  • Mobiliteitsmanagement
×

redactie Safety Magazine

Heeft veiligheid een speciale vorm van leiderschap nodig?

Bij het lezen van de werktitel van de essaywedstrijd dacht ik: heeft veiligheid dan een speciale vorm van leiderschap nodig? Ik had ook meteen al mijn antwoord klaar: volgens mij niet. Waarom niet? Ik ben van mening dat goed leiderschap doet volgen, ongeacht het thema. Wat ik wel denk te zien is dat er binnen de veiligheid tegenwoordig te veel managers zijn. Mijn vertrekpunt als adviseur is in de meeste gevallen een gesprek met een manager. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: goede managers zijn niet per definitie goede leiders.

Rol private partijen bij naleving nieuwe omgevingswet

In het kader van de stelselherziening omgevingsrecht wordt een groot aantal wetten geïntegreerd in de nieuwe Omgevingswet. In het licht van deze herziening is een tweetal onderzoeken uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om antwoord te vinden op de vraag welke rol private partijen kunnen spelen bij het borgen van de naleving van het nieuwe omgevingsrecht.

Onderzoek naar de 9 incidenten van Chemelot

‘Chemelot is niet onveiliger. Alleen is de blik van de omgeving en de media ‘scherper’ geworden.’ Dat concludeert hoogleraar Ira Helsloot, die in opdracht van Chemelot Site Permit (CSP) een onderzoek heeft uitgevoerd naar de samenhang tussen negen grotere incidenten die in 2015 op het terrein van Chemelot plaatsvonden.

Een alcohol en drugsvrije werkvloer

Een stewardess is op 14 augustus 2015 beboet omdat ze alcohol had gedronken. Ze werd in het vliegtuig betrapt tijdens een controle door de luchtvaartpolitie en mocht de reis als passagier vervolgen. In augustus 2016 betrof het een piloot die onder invloed van alcohol werd aangehouden op Schiphol. De luchtvaartsector controleert streng op drankgebruik door vliegpersoneel. Adviesbureau Trafieq heeft een programma ontwikkeld voor een alcohol en drugsvrije werkvloer. ‘Een derde van alle ziekteverzuim betreft grijs verzuim. Een groot deel daarvan is gerelateerd aan middelengebruik’, stelt directeur Harry Rienmeijer in dit artikel.

Re-integratie processen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil samen met Divosa, UWV, VNG en VWS een kennisprogramma opzetten om de professionaliteit van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk een krachtige stimulans te geven. In dat kader heeft het ministerie van SZW aan TNO gevraagd in een QuickScan van de wetenschappelijke literatuur in kaart te brengen wat er bekend is over de effectiviteit van re-integratie processen in het gemeentelijk domein van werk en inkomen, en op basis daarvan aanwijzingen te destilleren voor te onderzoeken thema’s.

Rampenbestrijding en crisismanagement

Rampenbestrijding en crisismanagement hebben de afgelopen tijd veel aandacht gekregen in publicaties zoals Eenheid in verscheidenheid en Staat van de rampenbestrijding, in de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s en het stelsel van Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en in de Strategische agenda versterking veiligheidsregio’s.

Arbo apps voor veiligheid en gezondheid werken

In het leven van alledag heeft het gebruik van smartphones een enorme vlucht genomen. Van alle Nederlanders beschikt bijna zeventig procent over een smartphone. Maar hoe zit het met de beschikbaarheid en bruikbaarheid van smartphones en softwareapplicaties, arbo apps, op het terrein van veiligheid en gezondheid op het werk? Een mooie en uitdagende vraagstelling voor een afstudeerscriptie vond Ronald Hoevers, in het kader van zijn opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) aan de PHOV. In dit artikel beschrijft hij de resultaten van zijn onderzoek.

Hoe duurzaam inzetbaar zijn we in 2020?

Adviesbureau Ecorys heeft in 2012 in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken een quickscan gedaan onder bedrijven om een beeld te krijgen in hoeverre is geïnvesteerd in participatie en inzetbaarheid van werknemers. In de ogen van veel werkgevers is “goed werkgeverschap” gewoon onderdeel van de normale bedrijfsvoering.

Wijziging arbowet vergroot de betrokkenheid

Per 1 januari 2017 wijzigt de Arbowet. De komende aanpassing raakt ook veiligheidskundigen. Samenwerking met de preventiemedewerker wordt een must. Dat lijkt voor sommige kerndeskundigen een omwenteling. Wat moet er en kan er met deze arbowetswijzigign? Initiatief van veiligheidskundigen is onmisbaar, stelt Ton van Oostrum. In dit artikel bespreekt en becommentarieert hij de voorgestelde wijzigingen.

Er moet altijd veilig en gezond gewerkt worden

‘Het ministerie van SZW wil dat mensen veilig en gezond werken’, staat in een artikel van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW). Het ministerie stelt daarmee zijn rol kleiner voor dan die in werkelijkheid is. Er zijn Europese minimumvoorschriften voor de arbeidsomstandigheden en die zet de Nederlandse overheid in een wet of andere regelgeving. Het ministerie van SZW wordt geacht deze regels te handhaven. Deze handhaving doet met name de Inspectie SZW. Het voldoen aan regels wordt wel aangeduid met compliance.

Veiligheidscultuur op hoog niveau

De eerste fase van een veiligheidscultuurprogramma geeft vaak ‘een berg energie’ maar daarna neemt de energie af ervaart Gerd-Jan Frijters in de praktijk. In dit artikel beschrijft hij het concept “de dubbele veiligheidsdriehoek” dat is bedoeld om organisaties te helpen de motivatie en de energie in een veiligheidscultuurprogramma blijvend op een hoog niveau te houden en zorgt voor structuur waardoor veilig gedrag wordt geborgd.

Bedrijfsrisico's beperken

Klanten helpen om de bedrijfsrisico’s te beperken en hiermee de wereld veiliger maken. Dat is de kern van het werk van Lloyd’s Register, een Britse stichting die al 250 jaar bestaat. Om dat werk goed te kunnen doen moet de organisatie volledig onafhankelijk zijn, zegt Erik Mooij, HSQE-manager van Lloyd’s Register Energy in Rotterdam.

Technische veiligheid en gezond werken

De oprichter van de veiligheidsonderneming D&F, Gerd-Jan Frijters, begon zijn bedrijf door de letter van de veiligheidswetten en -normen goed te vertalen naar de praktijk. Frijters schuift nu meer en meer op om vooral de geest van veiligheid en gezondheid tussen de oren van werknemers en werkgevers te krijgen. Is dat de verschuiving die in alle goedwillende werknemers en ondernemers zit?

Rampenoefening is essentieel

Zijn rampenoefeningen nuttig? Jazeker. Om een beeld te krijgen van hoe voorbereid de Nederlandse veiligheidsregio’s zijn, houdt de inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) van het ministerie van Binnenlandse Zaken talloze oefeningen. Wat zijn over het algemeen de geleerde lessen? En: hoe hebben betrokkenen de oefeningen beleefd?

Veiligheidsregels onvoldoende nageleefd bij chemiebedrijf

Een werknemer van het chemiebedrijf Erca in Moerdijk liep ernstige brandwoorden op bij onderhoudswerkzaamheden. Daarbij kwam een beperkte hoeveelheid vloeibare ethyleenoxide vrij. Uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat het bedrijf onvoldoende maatregelen had genomen om dit ongeluk te voorkomen of de gevolgen te beperken. De risico’s van de werkzaamheden waren onvoldoende ingeschat, de veiligheidsregels werden onvoldoende nageleefd en ook waren niet de juiste beschermingsmiddelen aan de werknemer gegeven. Het chemiebedrijf heeft een boete van 75.000 euro geaccepteerd.

Forse boete bij niet naleven beleidsregels

Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelige persoonsgegevens. In verschillende wetten zijn regels opgenomen over de zorgvuldige omgang met deze gegevens, niet alleen binnen de gezondheidszorg maar ook binnen de arbeidsrelatie. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 21 april de nieuwe versie van de beleidsregels “De zieke werknemer” gepubliceerd. Wat moet je als werkgever registreren en wat mag zeker niet? En wat kost het als je niet juist registreert? Een overzicht.

Te hoge werkdruk wordt aangepakt

HANDHAVING – De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s. Dat zijn komend jaar enkele van de speerpunten van de Inspectie SZW, zo is te lezen in haar Jaarplan 2016. Het plan is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Zorgplicht werkgever

Op grond van artikel 7:658 lid 1 BW is de werkgever verplicht om “lokalen, werktuigen en gereedschappen” zodanig in te richten en te onderhouden als redelijkerwijs noodzakelijk is om te voorkomen dat werknemers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden het slachtoffer worden van een arbeidsongeval.

GEEF FEEDBACK