Gestapelde of hybride financiering?

Totale financiering bij 1 partij niet meer van deze tijd

Bij de financiering is ook een nieuw aspect opportune geworden, namelijk dat de financiering en investeringspartijen steeds meer inzetten op deelfinanciering. Hieraan ligt ten grondslag de meer gewenste spreiding van risico’s en dat hierom een tweede of volgende partij pas wil instappen als er al een partij een deelfinanciering heeft verzorgd.

Gelukkig trekt de economie weer aan en dat merken wij ook doordat de financieringsaanvragen weer toenemen. Het gaat weer beter en om meer geld te verdienen en om de groei aan te kunnen, zal er weer geïnvesteerd kunnen worden. Dit betekent nog niet meteen dat alle ondernemers/ondernemingen de financiering rond zullen krijgen. Belangrijk zijn goede resultaten nu en in de komende tijd, maar ook de inbreng van eigen vermogen tot minimaal een kwart van het balanstotaal na investering. De ondernemer blijft hierbij ook een belangrijke factor om vertrouwen te geven of deze man of vrouw ook gaat zorgen dat de te verwachten resultaten daadwerkelijk worden neergezet. In ieder geval zal de financieringsaanvraag ten alle tijden goed onderbouwd en inspelend op de eisen en verwachtingen van de financieerders/investeerders moeten worden aangeleverd. Belangrijk is dat de beoordeling zo snel mogelijk en efficiënt kan plaatsvinden. Dit vraagt een gedegen voorbereiding.

Gestapelde of hybride financiering?

Bij financieringsaanvragen blijven wij altijd eerst beoordelen of een financiering volledig bij 1 partij haalbaar en dus mogelijk is. Immers een totaal financiering is meestal voordeliger dan bijvoorbeeld een object financiering naast een bankkrediet. Belangrijk is wel dat de onderneming/ondernemer hier goed voor moet zijn. De basis hiervoor is een goede solvabiliteit; de mate waarin de onderneming op langere termijn in staat is haar schulden te betalen. Indien dit twijfelachtig is zal een bank minder geneigd zijn om de gehele financiering voor haar rekening te nemen. Vaak wil de bank nog wel instappen als een andere investeerder meedoet. Dan wil de bank bijvoorbeeld wel het werkkapitaal financieren en wordt aan een andere partij de (object)financiering overgelaten. Als 2 of meerdere partijen gezamenlijk de financiering verzorgen spreken we over een hybride of gestapelde financiering.

Dus als uw bank in eerste instantie niet voor de totaal financiering wil gaan, kan het dus zomaar zo zijn dat u in tweede instantie wel een deel bij de bank gefinancierd kan krijgen. Immers het risico is verdeeld over 2 partijen en het bancaire krediet is belangrijk lager. Nu zullen dit soort zaken voor u als ondernemer lastig te beoordelen zijn. Bovendien is hiervoor ook contact nodig met private investors. Hiervoor kunt u een beroep doen op Claassen, Moolenbeek & Partners te Hoorn. Zij stellen een kwalitatief goede kredietaanvraag op waarbij zij inspelen op de wensen van de kredietverleners en investeerders. Naast hun expertise beschikken ze over de goede contacten om aanvragen te toetsen als dit nodig is.

Indien sprake is van een hybride financiering is het gewenst de financieringsdelen te koppelen aan de verschillende vermogensbehoefte en tijdlijnen. Zo kan met name de fluctuatie van het werkkapitaal goed gefinancierd worden met rekening courant krediet en de investering in vaste activa, bijvoorbeeld machines en rijdend materieel met een objectfinanciering. Dit laatste is gekoppeld aan de economische levensduur en het eerste aan de (kortstondige) liquiditeitsbehoefte. Rekening courant krediet is meestal duurder vanwege de lagere dekking en bereidstelling. Bij object financiering is dekking door de gefinancierde objecten een zekerheid.

Kortom financiering vraagt gedegen specialistische kennis om tot een goede beoordeling te komen en vervolgens indien voldoende beoordeeld tot een passende financieringsmix daar waar totaal financiering geen optie is. Reden genoeg om uw financieringsvraag bij Claassen, Moolenbeek & Partners te toetsen. Wij zijn voor uw beschikbaar vanuit ons kantoor Hoorn om hierover goed in gesprek te komen en de gevraagde duidelijkheid te geven.