Letter of intent bij bedrijfsovername: bindend of niet?

Leg de hoofdlijnen van een overnametransactie vast

Een ‘letter of intent’ is een officieel document waarin koper en verkoper de intentie uitspreken dat ze tot overeenkomst willen komen en aangeven hoe die overeenkomst eruit gaat zien. Het is gebruikelijk dat dit document door de kopende partij wordt opgesteld.

Voordat partijen de intentieverklaring opstellen maken zij mondelinge afspraken over de overdracht van de onderneming. Hoewel mondelinge afspraken wettelijk gezien bindend zijn, kunnen zij makkelijk tot misverstanden leiden. Bovendien zijn mondelinge afspraken in een rechtzaak moeilijk te bewijzen.

Wat is het doel van een letter of intent?

Het doel van een letter of intent is de hoofdlijnen van een overnametransactie vast te leggen. Het is de eerste belangrijke stap in het onderhandelingsproces. Uiteindelijk worden de afspraken tot in detail uitgewerkt in de definitieve overeenkomsten.

Letter of intent: bindend of vrijblijvend?

Afhankelijk van de vorm van formulering kan een letter of intent bindend of vrijblijvend zijn:

 • Een letter of intent is vaak vrijblijvend, als de intentieverklaring de bepaling bevat dat gedurende een door partijen afgesproken periode (exclusief) wordt onderhandeld.
 • Bij een bindende formulering – kan de partij die de onderhandelingen afbreekt – het risico lopen dat de andere partij een vergoeding vordert van kosten met betrekking tot negatief contractsbelang (vertrouwensbeschadiging) of van positief contractsbelang (omzetderving).

In de meeste gevallen bevat een letter of intent een combinatie van bindende afspraken, bijvoorbeeld geheimhouding, en niet-bindende afspraken waarin de uitgangspunten zijn opgenomen.

Opschortende en ontbindende voorwaarden

In een letter of intent kunnen opschortende én ontbindende voorwaarden zijn opgenomen met betrekking tot bindende voorwaarden.

Met name de koper kan in deletter of intent met allerlei opschortende voorwaarden/voorbehouden werken. Denk aan een positieve uitkomst van een due diligence onderzoek en het verkrijgen van financiering.

xpw-veranderkunde-cta-3 (1)

Afspraken zijn dan pas bindend als de opschortende voorwaarde is verwezenlijkt. Als afspraken vanaf het begin bindend zijn raken zij hun geldigheid kwijt als de ontbindende voorwaarde optreedt.

Inhoud letter of intent

In de letter of intent –  intentieovereenkomst – worden uitgangspunten van de koop of verkoop opgesteld. De volgende elementen kunnen worden opgenomen in een letter of intent:

 • Houdbaarheidstermijn van de letter of intent
 • Geheimhoudingsovereenkomst
 • Exclusiviteitsbeding (er mag niet met andere gegadigden onderhandeld worden)
 • Onderhandelingsschema
 • Waarderingsmethode
 • Uitganspunten die ten grondslag liggen aan de prijsbepaling;
 • Afspraken over het over te nemen personeel en
 • Ontbindende voorwaarden.

Waarderingsmethode bedrijfsovername

Er kan gebruik worden gemaakt van diverse waarderingsmethoden. De soort methode hangt onder meer af van:

 • de situatie waarin de over te nemen onderneming zich bevindt (denk aan groeifase, afbouwfase, faillissement);
 • de doelstelling van de koper (denk aan investering en strategie);
 • het tijdsgewricht (denk aan recessie en hoogconjunctuur).

Geheimhoudingsovereenkomst

Deze overeenkomst beschermt de verkoper tegen misbruik van de door hem aan de potentiële koper verstrekte vertrouwelijke informatie. Bovendien vrijwaart de geheimhoudingsovereenkomst de eventuele koper van prijsopdrijving. De verkoper kan immers niet naar buiten brengen dat hij bezig is met een overnameonderhandeling.

Heeft u plannen voor een bedrijfsovername?

Het is belangrijk dat u goed inzicht krijgt in het koop- of verkoopproces van uw onderneming en alles wat hier mee samenhangt. Daarom hebben wij de Masterclass bedrijfsovername ontwikkeld. Krijg antwoord op uw persoonlijke vragen over bedrijfsovername, ontdek waar u op dit moment staat in het proces en leer hoe u de risico’s kunt beperken.

De eerstvolgende masterclass staat gepland op:  donderdag 18 februari in Rotterdam.

Schrijf u nu in voor slechts € 114,95

masterclass-bedrijfsovername-rotterdam