2016: Nieuwe regeling aanwijzing dga

2016: Nieuwe regeling aanwijzing dga

Meer vrijheid in de vormgeving en bevoegdheid tot benoeming en ontslag van bestuur

Sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht hebben vennootschappen meer vrijheid in de vormgeving en bevoegdheid tot benoeming en ontslag van bestuurders. Dit hoeft niet meer plaats te vinden door de algemene vergadering (van aandeelhouders). De bevoegdheid kan bijvoorbeeld aan een ander orgaan van de vennootschap worden uitbesteed.

Nieuwe regeling aanwijzing dga (directeur-grootaandeelhouder) voor 2016

Onder de huidige regeling kwalificeert een statutair bestuurder – tevens aandeelhouder – als directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga):

  1. de bestuurder die (samen met zijn echtgenoot) houder is van een zodanig aantal aandelen, al dan niet van een bepaalde soort of aanduiding, dat hij (samen met zijn echtgenoot), volgens de statuten van de vennootschap over zijn ontslag kan besluiten; of
  2. de bestuurder die, samen met bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (samen met zijn echtgenoot) houder is van aandelen, al dan niet van een bepaalde soort of aanduiding, die ten minste tweederde van de stemmen vertegenwoordigen, zodat hij, samen met zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (samen met zijn echtgenoot) over zijn ontslag kan besluiten.
  3. De bestuurder die een zodanige zeggenschap heeft binnen die vennootschap door tussenkomst van een of meer rechtspersonen, waarvan hij bestuurder is, al dan niet met elkaar in een groep verbonden, of door tussenkomst van vennootschappen waarvan hij aandelen houdt, dat hij hierdoor over zijn ontslag kan besluiten. Het onder 1. en 2. bepaalde is ten aanzien van de relatie tot de echtgenoot en bloed- en aanverwanten van overeenkomstige toepassing.
  4. Bestuurders die samen (on)middellijk alle aandelen van de vennootschap bezitten en als aandeelhouders een gelijk of nagenoeg gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, hebben vennootschappen meer vrijheid in de vormgeving en bevoegdheid tot benoeming en ontslag van bestuurders. Dit hoeft niet meer plaats te vinden door de algemene vergadering (van aandeelhouders). De bevoegdheid kan bijvoorbeeld aan een ander orgaan van de vennootschap worden uitbesteed.

Invoering nieuwe regeling aanwijzing dga 2016

In de nieuwe regeling aanwijzing dga 2016 is, naast dat er rekening is gehouden met de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, teruggegrepen naar de essentie van de richtlijnen die in 1993 door de (voormalige) Federatie van Bedrijfsverenigingen zijn geformuleerd. Hiermee is rekening gehouden met de grammaticale uitleg van de regeling aanwijzing dga in de jurisprudentie van de laatste tijd.

Let op! Regeling aanwijzing dga 2016

Wat moet u doen? Voor de statutair bestuurders die door de uitspraak van de Hoge Raad van 22 maart 2013 ineens wel, c.q. juist niet meer aangemerkt worden als werknemer voor de werknemersverzekeringen, geldt dat de verzekeringssituatie vanaf 1 januari 2016 mogelijk weer net andersom kan zijn.

Het is daarom van belang de verzekeringssituatie van de dga op dit moment te bekijken aan de hand van de nieuwe regeling aanwijzing dga 2016. Hierbij moet u de uitspraak van de Hoge Raad (grammaticale interpretatie) in acht nemen, voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden. Het is ook van belang met het oog op de situatie vanaf 1 januari 2016 na te gaan.

Banner-link-Masterclass-De-als-instrument-voor-samenwerking-tussen-ondernemers

GEEF FEEDBACK