Overtreding van het relatiebeding op social media

Handvatten om overtreding van het relatiebeding zoveel mogelijk te beperken

In en rondom de werkverhouding spelen social media een steeds grotere rol. Uitlatingen van uw (ex)werknemer op social media. Het gebruik van social media door werknemers tijdens het dienstverband, alles roept de nodige vragen op. Vaak gaat het bij ex-werknemers om mogelijke overtredingen van een overeengekomen relatiebeding.

Met een relatiebeding kan een werkgever met de werknemer afspreken dat deze gedurende een bepaalde tijd geen relaties van de werkgever benadert met het oog op acquisitie of overname van dienstverlening. Een relatiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen, in de arbeidsovereenkomst zelf. Meestal zijn relatiebedingen breed opgezet: werknemers moeten zich veelal onthouden van ‘ieder contact, direct of indirect’ met de relaties van de werkgever. Soms wordt een specifieke lijst van partijen genoemd.

Er is nog geen duidelijke lijn te ontdekken in de rechtspraak rondom overtredingen van een dergelijk overeengekomen relatiebeding door Wel maken rechters onderscheid tussen social media bedoeld voor privé contacten (Hyves, Facebook) respectievelijk zakelijke contacten (LinkedIn) en wegen rechters het soort communicatie mee in hun beoordeling. Nadere rechtspraak zal uit moeten wijzen waar precies de grenzen liggen.

Wij zullen per soort social media aangeven wat een overtreding van het relatiebeding kan opleveren en werkgevers een aantal handvatten geven over de mogelijkheden om overtreding van het relatiebeding zoveel mogelijk te beperken.

Social media en het relatiebeding

Linkedin
Op LinkedIn is voor het “linken”
een uitnodiging en acceptatie
noodzakelijk. Een dergelijke actieve handeling kan worden aangemerkt als het maken van contact, wat in strijd met een relatiebeding kan zijn;

  • Een overtreding van het relatiebeding zal eerder aangenomen worden indien de naam van de relatie opgenomen is in het relatiebeding;
  • Verder is ook van belang of er al een connectie bestond tussen de ex-werknemer en de relatie voordat de werknemer in dienst kwam bij de nieuwe werkgever. Dit kan voor de rechter een reden zijn om een schending van het relatiebeding minder snel aannemelijk te achten;
  • Ook kan van belang zijn in hoeverre de werkgever zelf stimuleert of zelfs eist dat werknemers zich ‘’linken’’ met zakelijke contacten of zelfs privé contacten, om zodoende op die manier zakelijk gebruik te maken van dit netwerk van de werknemer. In dat verband kan de vraag worden gesteld in hoeverre de werkgever het niet over zich afroept dat de werknemer verbonden is en blijft met die relaties na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Facebook
Op Facebook gaat het meestal om kennisgeving aan informele en vriendschappelijke contacten.

  • Het lijkt erop dat het enkel communiceren via Facebook met ‘verboden’ relaties niet zonder meer tot een overtreding van het relatiebeding leidt;
  • Echter, als het doel is om met mededelingen op Facebook actief klanten te werven, dan kan er sprake zijn van een overtreding van het leen een kennisgeving aan informele en vriendschappelijke contacten. Het is voor de werkgever van belang om direct “print-screens” te maken indien dit soort relatiegevoelige uitingen gedaan worden door de ex-werknemer.

Twitter
Bij Twitter hoeft geen overeenstemming te worden bereikt over het volgen of gevolgd worden, terwijl bij Facebook en LinkedIn een uitnodiging en acceptatie noodzakelijk is.

  • Twitter kan volgens de rechtspraak worden aangemerkt als een moderne vorm van adverteren. Zakelijke (algemene) tweets leiden in beginsel niet tot een schending van het relatiebeding;
  • Echter, dit kan anders uitpakken indien de tweet specifiek gericht is aan een volger/relatie.

Tips: wat kunt u als werkgever (vooraf) ondernemen?
Bij het overeenkomen van het relatiebeding met de werknemer kunnen al regels gesteld worden met betrekking tot social media. Zo is het aan te bevelen om in het relatiebeding expliciet op te nemen dat ook ‘het benaderen/ contacteren van relaties via Facebook, LinkedIn, Twitter en andere social media’ een overtreding van het relatiebeding kunnen opleveren.

Daarnaast kunt u overwegen om een apart ‘opschoonbeding’ op te nemen in de arbeidsovereenkomst (of de vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een arbeidsovereenkomst). Werkgever en werknemer spreken dan af om op de laatste werkdag gezamenlijk bijvoorbeeld de LinkedIn-account door te nemen en ‘verboden’ relaties te verwijderen. Zo kan in goed overleg over twijfelgevallen worden gesproken. dure te verzanden.

Het is overigens om meerdere redenen – niet alleen ten aanzien van het relatiebeding – aanbevelenswaardig om een social mediacode op te stellen die aangeeft wat de verwachtingen zijn omtrent werknemers op social media. Regels over roddelen of klagen over collega’s of klanten kunnen dus zo worden vastgelegd. Regels over hoe men zich op een discussieforum over tennis mag uiten daarentegen weer niet.