Onbevoegde bedrijfsarts, schending beroepsgeheim

Een arts die onbevoegd de titel van bedrijfsarts voert en – zonder daarvoor consequent toestemming te vragen aan de werknemer – spreekuurverslagen met te veel informatie op medisch gebied aan de werkgever zendt, krijgt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

10 heldere gedragsregels GBL

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) bevat oplossingen voor het goed afhandelen van letselschadezaken. In deze gedragscode vind men onder andere tips in: hoe kunnen problemen worden opgelost in gezamenlijk overleg, hoe ga je respectvol met elkaar om en hoe kan er overlegd en onderhandelt worden in harmonie.

Medezeggenschap in de zorg: de cliëntenraad

De medezeggenschap van cliënten of patiënten van een zorginstelling is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Op grond van de WMCZ dienen instellingen voor gezondheidszorg, maatschappelijke zorg of verslavingszorg een cliëntenraad te hebben. Hieronder volgt een aantal uitgangspunten met betrekking tot de cliëntenraad.

Zorgaanbieders bundelen vaker hun krachten

Zorgcoöperaties werden aanvankelijk opgericht vanuit de wens van particuliere zorgafnemers om voor het zelfstandig wonen noodzakelijke zorgverlening veilig te stellen. In 2005 werd de eerste zorgcoöperatie van Nederland opgericht in Hoogeloon, gemeente Bladel. Met de oprichting van deze zorgcoöperatie werd beoogd om ouderen en inwoners van Hoogeloon met een beperking te ondersteunen om in het dorp te blijven wonen. Sindsdien is dit initiatief in dorpen in verscheidene provincies succesvol opgevolgd.

Toezicht op het declaratieproces verbeteren

Het Martini Ziekenhuis Groningen,  Ziekenhuis Rijnstate Arnhem en Ziekenhuisgroep Twente gaan samen met zorgverzekeraar Menzis een controlesysteem ontwikkelen om het toezicht op het declaratieproces te verbeteren.

Toetsing samenwerking ziekenhuizen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakt in recente beleidsdocumenten, waaronder de op 22 januari 2014 gepubliceerde informatiekaart voor de beoordeling van concentraties en samenwerkingen van ziekenhuizen, duidelijk op welke wijze zij concentraties en samenwerkingen tussen ziekenhuizen aan de Mededingingswet toetst.

Beveiliging van medische gegevens

Aan de beveiliging van medische gegevens kleven strenge eisen en verplichtingen. Zorginstellingen moeten technisch en organisatorisch strikte maatregelen treffen om daaraan te voldoen. In dit artikel zetten we de verplichtingen helder uiteen, en beschrijven welke risico’s zorginstellingen lopen als zij daaraan niet voldoen.

Sterftecijfers ziekenhuizen openbaar

Zeggen sterftecijfers iets over de kwaliteit van een ziekenhuis? Deskundigen zeggen van niet. Ondanks een al jaren durend debat hierover werden ziekenhuizen in 2014 verplicht om hun sterftecijfers bekend te maken. Wat is precies het doel van het publiceren van de cijfers? Hoe hebben ziekenhuizen de bekendmaking precies aangepakt en waarom is de consumentenbond hier kritisch over? Hoe gaat het verder nu alles openbaar is?

Financiering in de zorg door uitgifte van obligaties?

Financiering in de zorg is niet gemakkelijk; veel zorginstellingen hebben moeite met noodzakelijke investeringen. Zo eisen veel banken dat zorginstellingen 20 tot 30 procent eigen vermogen inbrengen. Als de zorginstelling dat niet heeft, moeten zij dat deel van het geld op een andere manier opbrengen. Het uitgeven van obligaties biedt wellicht uitkomst.

Governance in de zorg

Governance in de zorg krijgt steeds meer belang. De regels worden uitgebreid naar meerdere zorgsectoren en zorgaanbieders moeten de eisen doorvoeren naar hun onderaannemers. Daarnaast stellen zorgverzekeraars steeds meer governance-eisen aan zorgaanbieders bij het sluiten van contracten.In dit artikel een overzicht van de ontwikkeling van governance in de zorg.

    EXPERTS
  • Redactie Xperwise

    Redactie Xperwise
GEEF FEEDBACK