Rampenbestrijding en crisismanagement

Duurzame versterking van rampenbestrijding en crisismanagement

Rampenbestrijding en crisismanagement hebben de afgelopen tijd veel aandacht gekregen in publicaties zoals Eenheid in verscheidenheid en Staat van de rampenbestrijding, in de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s en het stelsel van Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en in de Strategische agenda versterking veiligheidsregio’s.

In deze publicaties komt steeds een aantal belangrijke thema’s terug:

 • Betere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de diverse kolommen, in het bijzonder met de krijgsmacht.
 • Harmonisatie en (waar mogelijk) standaardisatie van optreden (unité de doctrine).
 • Soepeler koppelvlakken tussen gemeentelijke, regionale en nationale niveaus.
 • Meer actieve betrokkenheid van en zorg voor burgers.
 • Professionalisering van de crisiscommunicatie (gebruik diverse media).
 • Formuleren van prestatie-eisen om de operationele slagkracht te kunnen meten en versterken.
 • Gestructureerd leren van ervaringen.

Systematische en duurzame versterking

Acties op deze punten vragen om een benadering in onderlinge samenhang. Er is bovendien behoefte aan ruimte om nieuwe inzichten uit te proberen en ervaringen met elkaar te delen. Op die manier kunnen we komen tot een keten waarin beleid, praktijk en innovatie elkaar duurzaam versterken. Verbetering van de rampenbestrijding en crisismanagement is mogelijk door:

 • Nieuwe organisatievormen, technologieën, werkmethoden of handelingswijzen in de praktijk, bijvoorbeeld door middel van een pilot, een oefening of een experiment.
 • Toetsing van uitkomsten en evaluatie van randvoorwaarden voor succesvolle implementatie van nieuwe, of het aanpassen van bestaande, concepten.
 • Borging van verworven kennis, inzichten en ervaringen en bevordering van kennisoverdracht naar alle actoren binnen de rampenbestrijding en het crisismanagement.

Breng praktijk, beleid en onderzoek bij elkaar

De realisering van bovenstaande ambities vraagt om een multidisciplinair traject dat moet leiden tot een nationaal testbed voor validatie van de diverse handelingswijzen en de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor bestaande en toekomstige knelpunten. Niemand weet hoe de wereld om ons heen zal veranderen en hoe we daar exact op moeten reageren, maar we kunnen wel leren om hier veerkrachtig op te anticiperen door kritisch en systematisch naar het eigen functioneren te kijken. De hiervoor noodzakelijke pilots, experimenten en oefeningen, evenals de meting van de  (kosten)effectiviteit van nieuwe organisatievormen, technologieën, werkmethoden of handelingswijzen en de toepassing van geleerde lessen, veronderstellen een bundeling van verschillende expertises uit praktijk, beleid en onderzoek. De resultaten moeten bovendien na borging gemakkelijk te ontsluiten zijn.

Driver

Onlangs is binnen het Europese 7e Kaderprogramma het onderzoeksproject DRIVER (DRiving InnoVation in crisis management for European Resilience) gestart. Dit project richt zich op de ontwikkeling en beproeving van innovatieve oplossingen op het gebied van:

 • Het functioneren van professionele diensten
 • Samenwerking met burgers en bedrijven
 • Opleiding, training, oefening en toepassing van lessons-learned.

De oplossingen zullen worden beproefd in twee grote joint experiments en een final demonstration. Een belangrijk resultaat van DRIVER is een crisismanagement test-bed dat lidstaten en organisaties kunnen gebruiken om het eigen innovatieve vermogen te verbeteren.

Aan DRIVER doen verschillende Nederlandse partners mee: TNO, de stad Den Haag, de Veiligheidsregio Haaglanden,

E-Semble, HKV – Lijn in Water en Ecorys. Een joint experiment zal plaatsvinden in de Veiligheidsregio Haaglanden.

Door de ervaringen en inzichten uit DRIVER systematisch te delen en deze expliciet te relateren aan de thema’s in Nederland, kunnen Nederlandse belanghebbende partijen (nationaal, regionaal en lokaal) hun eigen initiatieven  versnellen. En daarmee de kwaliteit, kosteneffectiviteit en operationele inzetbaarheid van het crisismanagement in Nederland versterken. Met behulp van TNO en haar partners.

Download het volledige artikel via de knop download bijlage

Health-en-Saffety-jaarcongres