Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

Nieuwe regeling DGA ingang vanaf 1 januari 2016

De aanleiding van de nieuwe regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder is de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de ontwikkeling in de jurisprudentie. Welke ontwikkelingen waren dit en wat zijn de gevolgen daarvan? Hieronder volgt een uiteenzetting.

Aanleiding regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

Bestuurder van een vennoot

Een bestuurder van een vennootschap, die voor dat bestuur een vergoeding ontvangt, is in dienstbetrekking bij die vennootschap. De reden daarvan is dat hij zelf de werkzaamheden uitvoert, daarvoor een vergoeding ontvangt en onder gezag van de vennootschap staat. Hij is daardoor werknemer voor alle loonheffingen.

Heeft de statutair bestuurder aandelen in de vennootschap, dan kwalificeert hij voor de werknemersverzekeringen mogelijk als directeur-grootaandeelhouder. Dit houdt in dat hij niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen maar alleen voor de volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet.

Huidige regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder:

 1. Onder de huidige regeling kwalificeert een statutair bestuurder tevens aandeelhouder als directeur-grootaandeelhouder:
 2. de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen;
 3. de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van een zodanig aantal aandelen dat, indien in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of tot ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering van de vennootschap, de overige aandeelhouders niet over deze versterkte meerderheid beschikken;
 4. bestuurders die in de algemene vergadering van de vennootschap allen een gelijk of nagenoeg gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen; of de bestuurder van een vennootschap waarvan ten minste tweederde deel van de aandelen worden gehouden door zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.

Het bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op de bestuurder die zeggenschap heeft in de algemene vergadering van de vennootschap door tussenkomst van een rechtspersoon.

Volgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep betekent onder meer het gestelde onder c dat in de volgende situatie:

 • A: bestuurder, 40% aandeelhouder, 40% stemrecht in de algemene vergadering (van aandeelhouders).
 • B: bestuurder, 40% aandeelhouder, 40% stemrecht in de algemene vergadering (van aandeelhouders).
 • C: geen bestuurder, 20% aandeelhouder, 20% stemrecht in de algemene vergadering (van aandeelhouders).
 • A en B zijn geen directeur-grootaandeelhouder, want A + C (samen 60% stemgerechtigden) kunnen B tegen zijn wil ontslaan en B + C (samen 60% stemgerechtigden) kunnen A tegen zijn wil ontslaan.

Volgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep betekent onder meer het gestelde onder D dat in de volgende situatie:

 • A: bestuurder, 12% aandeelhouder
 • B: broer van A, 33% aandeelhouder
 • C: zuster van A, 33% aandeelhouder
 • D: derde, 21% aandeelhouder
 • A is directeur-grootaandeelhouder want zijn broer en zuster houden tweederde deel van de aandelen.

De Centrale Raad van Beroep baseerde zich bij deze uitleg van de Regeling op de richtlijnen die in 1993 door de (voormalige) Federatie van Bedrijfsverenigingen zijn geformuleerd als handvat voor de beoordeling van feitelijke situaties op aanwezigheid van een reële gezagsverhouding.

Uitspraak Hoge Raad 1: regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

Op 22 maart 2013 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag of het aandeelhouderschap van de bestuurder wel of niet meetelt op grond van de regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder, onder D (hierboven), in de volgende situatie:

 1. bestuurder, 48% aandeelhouder
 2. dochter, 26% aandeelhouder

De Hoge Raad oordeelt:

Interpretatie regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

Het gaat in deze zaak over de interpretatie van de huidige regeling directeur-grootaandeelhouder.

Daarnaast blijkt de inhoud van de richtlijnen niet uit de toelichting op de regeling directeur-grootaandeelhouder, terwijl de regeling juist tot stand is gekomen om de inhoud van de richtlijnen bekend te maken. Daarom is er volgens de Hoge Raad onvoldoende grond om de regeling directeur-grootaandeelhouder uit te leggen in overeenstemming met die richtlijn.

Een dergelijke uitleg wijkt te zeer af van de bewoordingen en de systematiek van de Regeling. Hieruit vloeit namelijk voort dat onder de in letter d bedoelde aandelen die worden gehouden door bloed- of aanverwanten niet de aandelen meetellen die door de bestuurder zelf worden gehouden.

De Hoge Raad houdt hiermee een grammaticale uitleg van de regeling directeur-grootaandeelhouder aan.

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland 2: regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

Hetzelfde gebeurt onder meer in de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland van 16 oktober 2014 in de situatie:

 • A: bestuurder, 40% aandeelhouder
 • B: bestuurder, 40% aandeelhouder
 • C: geen bestuurder, 20% aandeelhouder

Onder C van de regeling directeur-grootaandeelhouder staat niet dat alle stemmen (aandeelhouders) in aanmerking moeten worden genomen om te bepalen of er sprake is van een directeur-grootaandeelhouder. Er staat dat alleen de stemmen van de bestuurders meetellen voor de bepaling of er sprake is van het uitbrengen van een gelijk of nagenoeg gelijk aantal stemmen in de (algemene) vergadering van aandeelhouders. De rechtbank gaat hier ook uit van een grammaticale uitleg van de regeling.

Conclusie regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

De grammaticale uitleg van de regeling directeur-grootaandeelhouder kan tot gevolg hebben dat een bestuurder, onder de interpretatie van UWV/Centrale Raad van Beroep, wel verzekerd was voor de werknemersverzekeringen en vice versa. Hoe deze interpretatie in de nieuwe regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder is verwerkt, leest u volgende week.

Banner-link-Masterclass-De-als-instrument-voor-samenwerking-tussen-ondernemers

GEEF FEEDBACK