De steeds brutaler en serieuzer wordende cybercriminaliteit

Maar over het beschermen tegen cybercriminaliteit!

De security-markt is de afgelopen jaren flink gegroeid als gevolg van de steeds brutaler en serieuzer wordende cybercriminaliteit. Bedrijven en consumenten die zich hier tegen willen wapenen, zoeken naar een partij die hen daarbij kan ontzorgen.

Best of all worlds

Door die bijzondere structuur kan ESET per land invulling geven aan de vraag wat klanten nodig hebben om zich optimaal te kunnen beschermen. In Nederland gelden daarbij andere speerpunten dan in Afrikaanse landen. En in landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn ze met wetgeving verder dan wij. Door de kruisbestuiving, die ontstaat doordat we elkaar onderling op de hoogte houden, van al die landspecifieke ontwikkelingen helpen we elkaar vooruit en hoeven we niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden.

Bewustwording

“We zijn er ons terdege van bewust dat je er niet bent met het installeren van beveiligingstechniek. We kunnen heel veel problemen afvangen en voorkomen, maar waterdichte beveiliging bestaat nu eenmaal niet. Daarom bieden wij met onze resellers, extra diensten bovenop onze producten. Zo proberen we het veiligheidsbewustzijn bij consumenten en bedrijven te vergroten. En te voorkomen dat men al te gemakkelijk in bijvoorbeeld phishing-mails trapt, en zo de kans op het binnenhalen van ransomware te verminderen. Met een quick-scan kunnen we het huidige veiligheidsniveau en mogelijke risico’s in bedrijfsomgevingen in kaart brengen, zodat het veiligheidsbeleid daarop kan worden aangepast. Ook hebben we een aantal ethische hackers in dienst die mogelijke kwetsbaarheden in de internetomgeving van de klant kunnen ontdekken.”

SOC

“Dankzij ons eigen Security Operations Center (SOC) kunnen we voortdurend monitoren waar zich aanvallen voordoen”, vertelt Maasland. “Die gegevens delen we met ons Europese hoofdkantoor in Bratislava en we zijn verbonden met alle andere globale SOC’s, zodat we uit de gecombineerde gegevens waardevolle informatie kunnen afleiden. Die delen we uiteraard met onze channelpartners, zodat zij die kennis op hun beurt weer kunnen inzetten bij de klant. Op die manier hebben we voor MKB- en midmarktetorganisaties een vergelijkbare relevantie zoals Fox IT voor de overheid en de enterprise markt heeft.”

Enjoy safe technology

Maasland: “Gezien de gevoeligheid van het onderwerp en het feit dat security voor veel (kleinere) bedrijven een tamelijk ongrijpbaar onderwerp is, is ons er veel aan gelegen om te voorkomen dat eindgebruikers in een ‘garage-situatie’ terechtkomen. Waar ze maar moeten accepteren dat een bepaalde reparatie een x-bedrag kost.

In onze marktbenadering, en in het verlengde daarvan die van onze resellers, hechten we veel waarde aan transparantie en is prijsmisbruik uit den boze. Voorlichting, kennisdeling en betaalbaarheid staan bij ESET voorop. We wilen dat ook mkb’ers en consumenten veilig van internet gebruik kunnen maken. ‘Enjoy safe technonology’ noemen we dat.

Tegelijkertijd beseffen we dat (kleinere) IT-partners ook niet altijd over echte securityspecialisten beschikken, en daar kunnen wij dan onze toegevoegde waarde laten zien. Onze experts zijn er om security bespreekbaar én begrijpbaar te maken. Wij zijn van mening dat het IT-kanaal een ‘zorgplicht’ heeft naar de markt. Dan doel ik enerzijds op de impact van de begin deze maand van kracht geworden wet Meldplicht Datalekken, die bij veronachtzaming forse boetes kan opleveren. Anderzijds moet er ook aandacht zijn voor het onderwerp ‘business continuïty’, waarbij bedrijfsprocessen door het binnenhalen van ransomware voor kortere of langere tijd verstoord worden, met alle (financiële) gevolgen van dien.”

Klantbescherming

Volgens Maasland is het allerbelangrijkste dat het veiligheidsdenken omhoog moet. “Om die reden staat in al onze gesprekken, met eindgebruikers en reselllers, klantbescherming bovenaan. Daar horen uiteraard ook producten bij, maar die volgen vanzelf uit de inventarisatie van het risicoprofiel van de klant. De adviesrol van de reseller wordt steeds belangrijker, en dat is dan ook een speerpunt in ons beleid voor 2016. Wij verkopen veiligheid, we willen als kennispartner een platform voor informatie en discussie bieden in de keten tussen vendoren, resellers en eindgebruikers. Dat laten we ook zien in onze partnerbenadering.

Zo hebben we afgelopen jaar tijdens meer dan vijftig events van onze resellers, een presentatie over veiligheid verzorgd en hen met diverse trainingen voorbereid op hun nieuwe rol als ‘veiligheidsregisseur’ tussen de vendor en de eindklant. In onze supportfunctie past ook de ‘EHBO-hulplijn’ die we begin vorig jaar na het bekend worden van het Heartbleed-lek hebben geopend. Daar konden (en kunnen) zowel eindgebruikers als resellers terecht met dringende vragen rondom online veiligheidsissues. Via social media willen we deze hulplijn komend jaar nog meer bekendheid geven.

Meldplicht Datalekken

Ook rondom de nieuwe wet Meldplicht Datalekken hebben we diverse kennissessies georganiseerd en een stappenplan opgesteld waarin preventie, detectie, herstel en verzekeringsmogelijkheden aan de orde komen. Zo kunnen onze resellers hun klanten een ‘compliancy-verzekering’ aanbieden voor een vast bedrag per maand. Die oplossing is ook beschikbaar in een MSP-model, waarbij het gebruik per dag schaalbaar is en op maandbasis wordt gefactureerd. Met al deze activiteiten hebben we een goede basis gelegd om ook in 2016 weer onze maatschappelijke betrokkenheid bij online security in woord en daad vorm te geven”, eindigt Maasland.