Arbeidsovereenkomst

Voor een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer geldt dat beide partijen zich moeten houden aan de specifieke regels die van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst. Er zijn diverse soorten arbeidsovereenkomsten, elk met eigen wettelijke regels.

Arbeidsovereenkomst: kenmerken

Een arbeidsovereenkomst kenmerkt zich in hoofdlijnen door: • een gezagverhouding tussen werknemer en werkgever; • de betaling van loon door de werkgever; en • de verrichting van arbeid door de werknemer gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst: vast contract

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract of een vast dienstverband), eindigt niet automatisch. De arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door zowel u als uw werknemer. U hebt wel eerst toestemming nodig van UWV. Dit is vanaf 1 juli 2015 alleen anders als het gaat om het eindigen van een arbeidsovereenkomst van een werknemer tegen of na de dag waarop hij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Partijen kunnen met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan.

Arbeidsovereenkomst: tijdelijk contract

De duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet duidelijk zijn vastgelegd, met een begin- en einddatum. Op de bepaalde duur na hoeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd inhoudelijk niet veel anders te zijn dan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Let op! Arbeidsovereenkomst en aanzegtermijn

Sinds 1 januari 2015 moet u bij afloop van tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer een aanzegtermijn van één maand in acht nemen.

Arbeidsovereenkomst: keten- en periodesysteem

Op 1 juli 2015 is het ketensysteem van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gewijzigd: • Er geldt nu een periode van twee jaar (was drie jaar). • De onderbrekingsregel van drie maanden is verlengd naar zes maanden. • Arbeidsovereenkomsten die vóór 1 juli 2015 zijn afgesloten, blijven vallen onder het oude recht. Zodra echter op of na 1 juli 2015 een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst is gesloten, is het nieuwe recht op de hele keten van toepassing.

Let op! Tijdelijke arbeidsovereenkomst

Als tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar binnen twee jaar of langer opvolgen zonder onderbrekingen van minstens zes maanden, dan gaat het laatste contract van rechtswege over in een vaste arbeidsovereenkomst. Blijf via Xperwise op de hoogte omtrent de ontwikkelingen van de arbeidsovereenkomst.


Het nulurencontract en andere flexibele relaties

Flexibele arbeidsrelaties komen in allerlei soorten en maten voor. In dit artikel wordt stil gestaan bij het nulurencontract, min/max-contract en de voorovereenkomst alsmede bij de risico’s van deze arbeidsrelaties. Flexibiliteit heeft namelijk ook een keerzijde.

Pensioen in eigen beheer

Geruime tijd geleden wees ik in deze rubriek al op de nadelen van het houden van een pensioenverplichting in eigen beheer. Zeker in het verleden werd aan veel directeur grootaandeelhouders (DGA’s) door de eigen BV een pensioentoezegging gedaan.

Vergoedingen onder het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht (per 1 juli 2015) heeft geleid tot de afschaffing van de ontbindingsvergoeding op basis van de kantonrechtersformule, de gefixeerde schadevergoeding en de schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. Daarvoor in de plaats zijn andere vergoedingen gekomen. Hierna volgt een overzicht op hoofdlijnen van de vergoedingen onder het nieuwe ontslagrecht.

Opzegtermijn bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst dient rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. Alleen bij een ontslag op staande voet en een ontslag binnen de proeftijd speelt de opzegtermijn geen rol van betekenis. In die twee gevallen kan de arbeidsovereenkomst namelijk met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

Schending relatiebeding via social media

Met de opkomst van social media is er een nieuwe dimensie toegevoegd aan het schenden van een relatiebeding. Hoe vormt de rechtspraak zich om deze ontwikkeling? Inmiddels zijn er heel wat zaken de revue gepasseerd. Tijd om recente uitspraken eens op een rij te zetten.

De modernisering van de Ziektewet (ZW)

Huidige situatie: Elke werkgever betaalt nu voor de financiering van uitkeringen ZW en WGA, deels via de basispremie (2013: 4,65 procent) en via de gedifferentieerde WGA-premie of als eigenrisicodrager (samen WGA-vast genoemd) en deels via een opslag in de sectorpremie voor de ZW-component en voor de WGA-flex component. Deze laatste twee componenten zijn voor uitkeringen aan ex-werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan.

prev
next
    EXPERTS
  • Michael Kristel

    Michael Kristel
  • Redactie Xperwise

    Redactie Xperwise
GEEF FEEDBACK