Duurzame inzetbaarheid

Uw medewerkers zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en tevreden hun werk laten doen bereikt u met duurzame inzetbaarheid. De voordelen van duurzame inzetbaarheid zijn legio, denk aan: minder verzuimkosten, minder problemen bij de inzetbaarheid van ouderen door de verhoging van de AOW-leeftijd en een goede- werk en privé-balans. Maat wat verstaan we precies onder duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid definitie

Met duurzaam inzetbaar wordt bedoeld dat u uw medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en over de voorwaarden laat beschikken, waarmee zij nu en later, met behoud van gezondheid en welzijn kunnen (blijven) functioneren. U realiseert dit met maatwerk. Het vereist ook een integrale benadering: kijk naar alle elementen die de inzetbaarheid nu en in de toekomst beïnvloeden.

Duurzame inzetbaarheid overheid

Door de vele en aan veranderingen onderhevige overheidsmaatregelen komen de kosten voor sociale zekerheid meer en meer op het conto van werkgevers te liggen. Daarom is het belangrijk dat een beleid voor duurzame inzetbaarheid een hoge plek in u agenda krijgt. Tip! Maak een gedetailleerde analyse van hoe uw organisatie ervoor staat als het gaat om duurzaam inzetbare medewerkers. Betrek bij het uitstippelen van dit beleid ook uw werknemers en de ondernemingsraad.

Duurzame inzetbaarheid: uitgangspunten beleid

Hebt u net als veel werkgevers moeite met het structureel bevorderen van duurzame inzetbaarheid? Ziet u het ook als maatwerk en bekijkt u ook ieder geval individueel? Toch is het goed mogelijk om heldere uitgangspunten vast te leggen en ervoor te zorgen dat het beleid ook past bij uw organisatie. Dat gaat verder dan hulp bieden bij het stoppen van roken. Niet al uw medewerkers roken immers. Tip: Inventariseer waaraan uw werknemers behoefte hebben en speel hier op in.

Duurzame inzetbaarheid: oudere werknemers

Om op een gestructureerde wijze te kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers, is het belangrijk te inventariseren welke vraagstukken er spelen op het niveau van de individuele werknemer, afdelingsniveau en organisatieniveau. Zo kunnen u en de oudere werknemer overeenkomen dat hij korter gaat werken of dat hij bereid is andere werkzaamheden te gaan verrichten. Blijf met Xperwise op de hoogte van de trends en ontwikkelingen binnen duurzame inzetbaarheid. Vind en volg relevante kennis.


Hoe duurzaam inzetbaar zijn we in 2020?

Adviesbureau Ecorys heeft in 2012 in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken een quickscan gedaan onder bedrijven om een beeld te krijgen in hoeverre is geïnvesteerd in participatie en inzetbaarheid van werknemers. In de ogen van veel werkgevers is “goed werkgeverschap” gewoon onderdeel van de normale bedrijfsvoering.

Er moet altijd veilig en gezond gewerkt worden

‘Het ministerie van SZW wil dat mensen veilig en gezond werken’, staat in een artikel van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW). Het ministerie stelt daarmee zijn rol kleiner voor dan die in werkelijkheid is. Er zijn Europese minimumvoorschriften voor de arbeidsomstandigheden en die zet de Nederlandse overheid in een wet of andere regelgeving. Het ministerie van SZW wordt geacht deze regels te handhaven. Deze handhaving doet met name de Inspectie SZW. Het voldoen aan regels wordt wel aangeduid met compliance.

Te hoge werkdruk wordt aangepakt

HANDHAVING – De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s. Dat zijn komend jaar enkele van de speerpunten van de Inspectie SZW, zo is te lezen in haar Jaarplan 2016. Het plan is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Werkstress tips voor een goede werkgever

Uit precedenten blijkt dat de zorgverplichting steeds belangrijker wordt en zwaarder meeweegt bij calamiteiten. De rechter legt zwaardere verantwoordelijkheidsclaims bij werkgevers die niet kunnen aantonen de zorgplicht naar behoren te hebben ingevuld. Dat laten recente uitspraken nu al zien. Hoe moet je aan die stijgende zorgplicht voldoen? Aan de hand van acht tips biedt dit artikel werkgevers een werkbare tool om werkstress te verminderen.

Het vitaliteitsprogramma van VIP

Een leven lang gezond en gelukkig werken. Is het mogelijk? Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn gangbare begrippen geworden. De tijden zijn voorbij dat beroepsziekten een geaccepteerd bij-effect van werken waren. De tijden zijn ook voorbij dat beroepszieke medewerkers opgelapt werden. Zelfs preventie van ziekte is tegenwoordig een verouderd begrip. De teneur is de laatste jaren om niet zozeer ziekte te voorkomen, als wel om gezondheid optimaal te bevorderen. Dat is een positievere kijk. Niet gericht op ziekte, maar op vitaliteit.

Duurzaam inzetbaarheid

Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers. Ook zijn ze meer bevlogen, vinden ze hun werk gevarieerder en willen ze later met pensioen dan werknemers. Wel voelen zelfstandig ondernemers zich vaker fysiek zwaar belast. Dit melden TNO en CBS in een grootschalig, vergelijkend onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers en werknemers. 

prev
next
  EXPERTS
 • Redactie Xperwise

  Redactie Xperwise
 • Sophie De Winne

  Sophie De Winne
 • redactie Safety Magazine

  redactie Safety Magazine
 • Wim Tuijp

  Wim Tuijp
 • Marloes van As

  Marloes van As
 • Leni Beukema

  Leni Beukema
GEEF FEEDBACK