Flexibel werken

Flexwerkers werken met verscFlexibel werken stelt u in staat snel het tijdelijk wegvallen van een medewerker in te vullen, tijdelijk benodigde kennis binnen te halen en om te kunnen inspringen in piektijden en negatieve ontwikkelingen binnen uw organisatie. Flexwerkers werken met verschillende soorten arbeidsovereenkomsten.Het is belangrijk dat u voor het inhuren van personeel de juiste constructie kiest. Xperwise is jouw kennisplatform. Laat u hier goed informeren door experts op het gebied van flexibel werken. Zij delen graag hun kennis en ervaring met u. Vind en volg relevante kennis die u verder helpt.

Flexibele schil voor flexibel werken

Veel organisaties creëren naast het vaste personeelsbestand een zogenoemde flexibele schil, gevormd door flexwerkers, zoals oproepkrachten en personeel met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, en ingehuurd personeel, zoals uitzendkrachten en zzp’ers. Met een flexibele schil maakt u uw organisatie flexibel en zorgt u ervoor dat u kunt beschikken over externe kennis, kunde en handjes.

Flexibel werken en tijdelijke arbeidsovereenkomst

Met flexibele arbeidskrachten sluit u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Houd wel in de gaten dat aan deze contractvorm grenzen zijn gebonden. Voorkom dat het tijdelijke contract automatisch overgaat in een vast contract.

Flexibel werken wetswijzigingen

De wetgeving ondergaat sinds 1 januari 2015 veranderingen. Op 1 juli 2015 werden opnieuw wijzigingen in de wetgeving ingevoerd.

Flexibel werken en Wet werk en zekerheid Met de invoering van Wet werk en zekerheid geldt voor flexibel werken: 1. Een proeftijdverbod voor contracten van 6 maanden of korter 2. Een aanzegplicht 3. Het 0-urencontract mag u in principe maximaal 6 maanden toepassen. 4. Dat u maximaal 3 tijdelijke contracten mag afsluiten gedurende 24 maanden. Bij cao kan hier soms wel vanaf geweken worden. 5. Dat voor een tijdelijke arbeidskracht het arbeidsverleden meetelt voor de transitievergoeding vanaf 1 juli 2012, met onderbrekingen korter dan 6 maanden. 6. Het arbeidsverleden voor 1 juli 2012 telt dan alleen mee als de onderbrekingen korter dan 3 maanden zijn. Blijf op de hoogte van flexibel werken en wetswijzigingen via Xperwise.hillende soorten arbeidsovereenkomsten. Het is belangrijk dat u voor het inhuren van personeel de juiste constructie kiest. Xperwise is jouw kennisplatform. Laat u hier goed informeren door experts op het gebied van flexibel werken. Zij delen graag hun kennis en ervaring met u. Vind en volg relevante kennis die u verder helpt.

Flexibele schil voor flexibel werken

Veel organisaties creëren naast het vaste personeelsbestand een zogenoemde flexibele schil, gevormd door flexwerkers, zoals oproepkrachten en personeel met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, en ingehuurd personeel, zoals uitzendkrachten en zzp’ers. Met een flexibele schil maakt u uw organisatie flexibel en zorgt u ervoor dat u kunt beschikken over externe kennis, kunde en handjes.

Flexibel werken en tijdelijke arbeidsovereenkomst

Met flexibele arbeidskrachten sluit u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Houd wel in de gaten dat aan deze contractvorm grenzen zijn gebonden. Voorkom dat het tijdelijke contract automatisch overgaat in een vast contract.

Flexibel werken: Wetswijzigingen

De wetgeving ondergaat sinds 1 januari 2015 veranderingen. Op 1 juli 2015 werden opnieuw wijzigingen in de wetgeving ingevoerd.

Flexibel werken: Per 1 januari 2015

Vanaf deze datum geldt onder meer: Een proeftijdverbod voor contracten van 6 maanden of korter. Aanzegplicht. Het 0-urencontract mag u in principe maximaal 6 maanden toepassen.

Flexibel werken: Per 1 juli 2015

Vanaf deze datum geldt onder meer: Dat u maximaal 3 tijdelijke contracten mag afsluiten gedurende 24 maanden. Bij cao kan hier soms wel vanaf geweken worden. Dat voor een tijdelijke arbeidskracht het arbeidsverleden meetelt voor de transitievergoeding vanaf 1 juli 2012, met onderbrekingen korter dan 6 maanden. Het arbeidsverleden voor 1 juli 2012 telt dan alleen mee als de onderbrekingen korter dan 3 maanden zijn. Blijf op de hoogte van flexibel werken en wetswijzigingen via Xperwise.


Plaatsonafhankelijk werken: public, private of hybrid cloud?

Plaatsonafhankelijk werken krijgt steeds meer aandacht. Ook bij de regering staat dit onderwerp op de prioriteitenlijst. Thuiswerken is sinds 2015 een officieel wettelijk recht. Maar kiest u het beste voor een public, private of hybrid cloud om thuiswerken mogelijk te maken? Dit blog vergelijkt de kenmerken van de verschillende oplossingen. Zo krijgt u een beter beeld over welke oplossing het beste aan de wensen van uw organisatie voldoet.

Positieve sectorprognoses 2016

Het herstel van de Nederlandse economie ligt onverminderd op koers en krijgt een steeds bredere basis. Zowel export, private investeringen als particuliere consumptie nemen toe. Het volume in alle sectoren zal in 2016 groeien.

Verandering nog vaak top-down opgelegd

De effectiviteit van veranderprocessen is vaak nihil door de illusie van maakbaarheid. Dat stellen Dr. Arend Ardon en Dr. Jaap Peters. Te veel organisaties denken nog steeds dat gedrags- en cultuurverandering van bovenaf opgelegd en ingevoerd kunnen worden. Het tegendeel is waar: verandertrajecten die op deze manier worden ingestoken, zijn gedoemd te mislukken.

Hoe om te gaan met weerstand?

Verandering brengt per definitie weerstand met zich mee: het is nu eenmaal niet voor iedereen makkelijk om patronen te doorbreken en het anders te doen. Zélfs als het eigen werk daardoor makkelijker, beter en effectiever wordt. De beelden die medewerkers hebben van de organisatie zijn bepalend voor deze weerstand. Waar worden deze beelden – positief óf negatief – gevormd? Veelal in de informele sfeer, in gesprekken binnen kleine vertrouwensgroepjes.

Belangrijke wijzigingen wet- en regelgeving vanaf 2016

De maximering van de faillissementsuitkering, de Wet flexibel werken en wijzigingen in het ontslagrecht zijn een greep uit belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgevingen en cao’s op het gebied van arbeidsrecht waarmee werkgevers vanaf 1 januari 2016 te maken krijgen.

prev
next

Is tussentijdse opzegging mogelijk?

Weet u wel dat er voor u een groot financieel belang kan bestaan om in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de mogelijkheid van tussentijdse opzegging op te nemen? Ingeval u een dergelijke mogelijkheid van tussentijdse opzegging namelijk niet heeft opgenomen en u wilt toch tussentijds afscheid nemen van de werknemer, dan is het uitgangspunt dat u de restant loonsom (vanaf datum einde dienstverband tot aan de oorspronkelijke overeengekomen einddatum) als vergoeding uitbetaalt. Hebt u de mogelijkheid van tussentijdse opzegging wel in die arbeidsovereenkomst opgenomen, dan wordt volgens de kantonrechtersregels in beginsel een vergoeding toegekend volgens de kantonrechtersformule.

Autobelasting 2017 tot 2020

Op 19 juni jl. heeft de Staatssecretaris van Financiën de Autobrief II ingediend bij de Tweede Kamer. De Autobrief geeft de visie weer van de (kosten-) effectiviteit van de autobelastingen en weegt deze af tegen nieuwe niet-fiscale mogelijkheden uit het Energieakkoord. Hieronder volgt een samenvatting van de Autobrief II en een opsomming van de concrete plannen voor de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak, de MRB en de BPM.

WKR 2015 en Wet werk en zekerheid

Met ingang van 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid van toepassing. Onder deze wet valt de transitievergoeding waarop een werknemer onder bepaalde voorwaarden recht heeft bij beëindiging van de dienstbetrekking. De transitievergoeding kwalificeert als loon uit vroegere dienstbetrekking.

2016: Nieuwe regeling aanwijzing dga

Sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht hebben vennootschappen meer vrijheid in de vormgeving en bevoegdheid tot benoeming en ontslag van bestuurders. Dit hoeft niet meer plaats te vinden door de algemene vergadering (van aandeelhouders). De bevoegdheid kan bijvoorbeeld aan een ander orgaan van de vennootschap worden uitbesteed.

Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

De aanleiding van de nieuwe regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder is de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de ontwikkeling in de jurisprudentie. Welke ontwikkelingen waren dit en wat zijn de gevolgen daarvan? Hieronder volgt een uiteenzetting.

Vast in dienst of duurzaam flexibel personeel?

De vraag is of de nieuwe ‘Flexwet’ dit ook daadwerkelijk zal bewerkstelligen. Zitten bedrijven en ondernemers, in een tijd van een voorzichtig herstellende economie, hier wel echt op te wachten?

prev
next

Open flexibele deuren

De tijd dat iedereen in een kantoor een eigen kamer had, ligt steeds verder achter ons. En die eigen kamer verraadde vaak ook de hiërarchie van de organisatie: de grote kamer die ruimte bood aan één persoon op de hoogste verdieping kon vaak niet anders zijn dan de kamer van de directeur. Daarnaast gaf vaak ook het aantal personen in één kamer een bepaalde mate van de rangorde binnen de organisatie aan. Ook konden met de deuren van al die kamers allerlei signalen worden afgegeven: altijd open, soms open, op een kier, gesloten of altijd gesloten. En iedere stand van de deur had een eigen betekenis, zonder dat dat ergens was opgetekend. Het waren de ongeschreven, non-verbale regels van de organisatie, die iedereen binnen de organisatie kende en die nauwelijks met voeten werden getreden. En dat terwijl er helemaal geen sanctie op stond. Het was één van de vele, geheimzinnige mores van Het Kantoor.

Arbeidswetgeving moet zekerheid geven

Het recht vervult een belangrijke functie in het handelsverkeer door het waarborgen van de rechtszekerheid. Justitiabelen moeten weten waar zij aan toe zijn en met een gerust hart zaken kunnen doen met elkaar. De grote hoeveelheid wet- en regelgeving, die over hen wordt uitgestort, maakt het echter niet eenvoudig inzicht te verkrijgen in de eigen rechtspositie. De wetgever streeft vaak meerdere doelen na in haar wetgeving. Naast politieke doelen ook vaak doelen van fiscale-, economische of andere aard.

Jongste werkgeneratie kampt met specifieke loopbaanvragen

Als het gaat om loopbaanbegeleiding hebben mensen tot 35 jaar fundamenteel andere vragen en behoeften dan oudere werkenden. Toch wordt deze groep maar mondjesmaat begeleid en gecoacht. Dit stelt Petra van de Goorbergh, directeur brancheorganisatie OVAL, op basis van de ervaring en expertise van haar leden. ‘Jongeren staan onder relatief grote druk. Ze moeten veel van zichzelf en van anderen, maar ze moeten ook nog veel leren. Juist deze generatie zou gebaat zijn bij begeleiding en coaching als extra steuntje in de rug. Dat gebeurt nog te weinig.’

Wat doe je bij einde tijdelijk contract van medewerkers?

Overval je de medewerker op de laatste dag met het bericht dat hij vanaf vandaag werkloos is? Waarschijnlijk doet u dat, net als de meeste werkgevers, niet en laat u de medewerker tijdig weten waar hij aan toe is. Per 1 januari 2015 wordt dit zelfs wettelijk verplicht.

Verlof, arbeidstijden en flexibel werken

Het jaar 2015 lijkt het jaar te worden van vele arbeidsrechtelijke veranderingen. Eén van de speerpunten in deze veranderingen is de al veel besproken doorvoering van de ‘Wet Werk en Zekerheid’. Naast deze grote verandering heeft de Tweede Kamer recentelijk ook ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen verlof en arbeidstijden en het wetsvoorstel Flexibel werken. Reden genoeg om in dit artikel de belangrijkste wijzigingen op een rij te zetten.

prev
next
  EXPERTS
 • Jacqueline Nietveld

  Jacqueline Nietveld
 • Redactie Xperwise

  Redactie Xperwise
 • Mayra Smit

  Mayra Smit
 • Marloes van As

  Marloes van As
 • Rene Ravestein

  Rene Ravestein
 • Jaap Peters

  Jaap Peters
 • Roberto van den Heuvel

  Roberto van den Heuvel
GEEF FEEDBACK