Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken behelst het flexibel uitvoeren van werkzaamheden door werknemers. Bij Het Nieuwe Werken zijn werknemers niet langer gebonden aan vaste werkplekken en vaste werktijden. Zij dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de in overleg met de werkgever bepaalde uitvoering van de werkzaamheden.

Het Nieuwe Werken: kenmerken

Enkele kenmerken van Het Nieuwe Werken zijn: • Sturing op resultaat in plaats van op aanwezigheid. Werken gaat dus niet langer over het proces maar over resultaat. • Sturing vanuit vertrouwen en minder vanuit controle. • Meer vrijheid voor werknemers om hun werkzaamheden te vervullen op de tijd en de werkplek die het beste schikt.

Het Nieuwe Werken: werkplek thuis

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de werkplek van een thuiswerker. Ook bij Het Nieuwe Werken zijn de meeste arboregels onverkort van kracht. Spreek met de werknemer af dat zij een vaste werkplek hebben en dat deze ergonomisch verantwoord is. Hieronder valt bijvoorbeeld ook voldoende licht.

Het Nieuwe Werken: werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) houdt rekening met het feit dat steeds meer werknemers thuis werken. De WKR maakt wel onderscheid tussen arbovoorzieningen en niet-arbovoorzieningen. Arbovoorzieningen kunt u onbelast vergoeden, zolang u ze in bruikleen stelt. Dus als u eigenaar ervan blijft. Tips! Het Nieuwe Werken • Sluit een thuiswerkovereenkomst af. • Leg schriftelijk vast waaraan een thuiswerkplek moet voldoen. • Maak een risico-inventarisatie en –evaluatie.. Dit is verplicht. • Evalueer de afspraken in de thuiswerkovereenkomst een of twee keer per jaar.

Het Nieuwe Werken en invoering Wet flexibel werken

Vanaf 1 januari 2016 geldt de Wet flexibel werken (Wfw). De bepalingen uit deze nieuwe wet gelden voor bedrijven met meer dan 10 werknemers. Vanaf 2016 hebben werknemers het wettelijke recht een verzoek te doen voor het wijzigen van de arbeidsduur, werktijden of werkplaats (of locatie of standplaats). Let op! Werknemers Werknemers mogen na een half jaar bij u in dienst te zijn een verzoek indienen (was één jaar). Een jaar nadat hun verzoek om aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd is ingewilligd of afgewezen, hebben zij de mogelijkheid opnieuw een verzoek in te dienen. Let op! Werkgevers Werkgevers hebben de plicht binnen een bepaald termijn schriftelijk te reageren op het verzoek. Doen zij dat niet, dan wordt het verzoek van de werknemer ingewilligd. Vind en volg relevante kennis over Het Nieuwe Werken via Xpwerise, jouw B2B kennisplatform.


Open flexibele deuren

De tijd dat iedereen in een kantoor een eigen kamer had, ligt steeds verder achter ons. En die eigen kamer verraadde vaak ook de hiërarchie van de organisatie: de grote kamer die ruimte bood aan één persoon op de hoogste verdieping kon vaak niet anders zijn dan de kamer van de directeur. Daarnaast gaf vaak ook het aantal personen in één kamer een bepaalde mate van de rangorde binnen de organisatie aan. Ook konden met de deuren van al die kamers allerlei signalen worden afgegeven: altijd open, soms open, op een kier, gesloten of altijd gesloten. En iedere stand van de deur had een eigen betekenis, zonder dat dat ergens was opgetekend. Het waren de ongeschreven, non-verbale regels van de organisatie, die iedereen binnen de organisatie kende en die nauwelijks met voeten werden getreden. En dat terwijl er helemaal geen sanctie op stond. Het was één van de vele, geheimzinnige mores van Het Kantoor.

Jongste werkgeneratie kampt met specifieke loopbaanvragen

Als het gaat om loopbaanbegeleiding hebben mensen tot 35 jaar fundamenteel andere vragen en behoeften dan oudere werkenden. Toch wordt deze groep maar mondjesmaat begeleid en gecoacht. Dit stelt Petra van de Goorbergh, directeur brancheorganisatie OVAL, op basis van de ervaring en expertise van haar leden. ‘Jongeren staan onder relatief grote druk. Ze moeten veel van zichzelf en van anderen, maar ze moeten ook nog veel leren. Juist deze generatie zou gebaat zijn bij begeleiding en coaching als extra steuntje in de rug. Dat gebeurt nog te weinig.’

Innoveren met telefonie

Steeds vaker willen medewerkers overal en altijd in contact kunnen zijn met collega’s en relaties. Om tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk te maken, worden steeds vaker nieuwe communicatieoplossingen ingezet. Oplossingen waar al geruime tijd over gesproken wordt, vinden tegenwoordig vaker de weg naar het bedrijfsleven. De meest genoemde technologieën zijn VoIP, hosted telefonie, vast-mobielintegratie en Unified Communications. Onderstaand een overzicht en de voordelen van de diverse mogelijkheden.

Verbeter uw bereikbaarheid door vast-mobielintegratie

Niet iedere oplossing heeft dezelfde eigenschappen of biedt dezelfde voordelen, simpelweg omdat iedere organisatie eigen wensen en eisen heeft. Zo stelt een servicegericht callcenter andere voorwaarden aan telefonie dan bijvoorbeeld een organisatie waarin veel aan projecten samengewerkt wordt. Er zijn verschillende functionaliteiten om vast-mobielintegratie verder uit te breiden. Modulaire functionaliteiten, zoals presence-informatie en videoconferencing, dragen bij aan een efficiëntere organisatie. Gebruikers kunnen bovendien profiteren van extra functionaliteiten op de mobiele telefoon.

    EXPERTS
  • Redactie Xperwise

    Redactie Xperwise
  • Rene Ravestein

    Rene Ravestein
GEEF FEEDBACK