Maak van ons Xperwise úw Xperwise

×
 • Digitalisering
 • Financieel
 • Organisatie management
 • Personeelsmanagement
 • Wet- en regelgeving
 • Flexibel werken
 • Duurzaamheid
 • Mobiliteitsmanagement
×

Organisatie management

Organisatie management is het specialistisch leiden van een organisatie en u moet hiervoor een duizendpoot zijn. U hoort alle aspecten van de organisatie onder de knie te hebben en moet op de hoogte zijn van de veranderende interactie tussen de organisatie en haar omgeving. Xperwise is hiervoor uw kennisplatform. Laat u hier goed informeren door experts op het gebied van organisatie management, zij delen graag hun kennis en ervaring met u.

Organisatie management: doeltreffend handelen

Wilt u uw organisatie er niet onder laten gaan, dan moet u doeltreffend handelen. Wacht er niet te lang mee en ga er direct mee aan de slag. Het organisatie management moet alles weten over kwaliteit, markten, klanten, leveranciers wetgevingen, kosten, financiën en het managen van mensen. Elke organisatie is een stukje maatschappij, de omgeving waarin het interactie heeft met belanghebbende partijen. Bovendien staat de organisatie bloot aan sterk veranderende omgevingsfactoren.

Efficiënter werken door organisatie management

Wanneer het uw bedrijf niet voor de wind gaat en faillissement dreigt, moet het roer (een halve slag) om en is herstructureren aan de orde. Er zal efficiënter gewerkt moeten worden om kosten - waar maar mogelijk - terug te dringen en neem uw personeelsbestand onder de loep.

Organisatie management en herstructurering

Bij een herstructurering bekijkt u welke zaken anders kunnen, denk aan uw administratie. Inventariseer betalingsachterstanden en probeer met de schuldeisers afspraken te maken (termijnbetaling). Inventariseer de kosten waarin u kunt snijden en bekijk de inrichting van de administratie. Kan de administratie met minder functies af? Helpt herstructureren uw bedrijf er niet bovenop, dan moet u het roer compleet omgooien en is reorganisatie aan de orde. Uw hele organisatie gaat dan op de schop. Kenmerkend van een reorganisatie is een verandering van de inrichting van de organisatie die veel onzekerheid met zich mee brengt. Deze onzekerheid maakt een reorganisatieproces vaak zo afmattend maakt voor werknemers en de organisatie zelf. Blijf met Xperwise op de hoogte van de ontwikkelingen binnen organisatie management. Vind en volg relevante kennis die u verder helpt.


Heeft veiligheid een speciale vorm van leiderschap nodig?

Bij het lezen van de werktitel van de essaywedstrijd dacht ik: heeft veiligheid dan een speciale vorm van leiderschap nodig? Ik had ook meteen al mijn antwoord klaar: volgens mij niet. Waarom niet? Ik ben van mening dat goed leiderschap doet volgen, ongeacht het thema. Wat ik wel denk te zien is dat er binnen de veiligheid tegenwoordig te veel managers zijn. Mijn vertrekpunt als adviseur is in de meeste gevallen een gesprek met een manager. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: goede managers zijn niet per definitie goede leiders.

Onderzoek naar de 9 incidenten van Chemelot

‘Chemelot is niet onveiliger. Alleen is de blik van de omgeving en de media ‘scherper’ geworden.’ Dat concludeert hoogleraar Ira Helsloot, die in opdracht van Chemelot Site Permit (CSP) een onderzoek heeft uitgevoerd naar de samenhang tussen negen grotere incidenten die in 2015 op het terrein van Chemelot plaatsvonden.

Goed opdrachtnemerschap en de wet DBA

Over goed opdrachtgeverschap en het spanningsveld met de wet DBA is veel gepubliceerd de afgelopen tijd. Men is bang dat de zelfstandigheid van de zzp’er als interim-professional in het geding komt. Maar hoe zit het eigenlijk met goed opdrachtnemerschap? Voor Immens Interim Management & Finance was de invoering van de Wet DBA een goed moment om hier weer eens bij stil te staan.

Wat is goed opdrachtnemerschap?

Opdrachtnemerschap gaat over veel meer dan goed zijn in je vak. Aan de ronde tafel in de monumentale stijlkamer van een oud handelspand aan de Herengracht in Amsterdam schoven tien professionals aan voor een gesprek over de vraag: ‘Wat is goed opdrachtnemerschap?’ Het gaat erom de juiste vragen te durven stellen en over kritisch zijn. Over voorbij de grenzen van de opdracht heen kijken, maar bovenal over de relatie. Van de eerste ontmoeting tot de succesvolle scheiding.

Re-integratie processen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil samen met Divosa, UWV, VNG en VWS een kennisprogramma opzetten om de professionaliteit van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk een krachtige stimulans te geven. In dat kader heeft het ministerie van SZW aan TNO gevraagd in een QuickScan van de wetenschappelijke literatuur in kaart te brengen wat er bekend is over de effectiviteit van re-integratie processen in het gemeentelijk domein van werk en inkomen, en op basis daarvan aanwijzingen te destilleren voor te onderzoeken thema’s.

Rampenbestrijding en crisismanagement

Rampenbestrijding en crisismanagement hebben de afgelopen tijd veel aandacht gekregen in publicaties zoals Eenheid in verscheidenheid en Staat van de rampenbestrijding, in de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s en het stelsel van Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en in de Strategische agenda versterking veiligheidsregio’s.

prev
next

Veiligheidscultuur op hoog niveau

De eerste fase van een veiligheidscultuurprogramma geeft vaak ‘een berg energie’ maar daarna neemt de energie af ervaart Gerd-Jan Frijters in de praktijk. In dit artikel beschrijft hij het concept “de dubbele veiligheidsdriehoek” dat is bedoeld om organisaties te helpen de motivatie en de energie in een veiligheidscultuurprogramma blijvend op een hoog niveau te houden en zorgt voor structuur waardoor veilig gedrag wordt geborgd.

Technische veiligheid en gezond werken

De oprichter van de veiligheidsonderneming D&F, Gerd-Jan Frijters, begon zijn bedrijf door de letter van de veiligheidswetten en -normen goed te vertalen naar de praktijk. Frijters schuift nu meer en meer op om vooral de geest van veiligheid en gezondheid tussen de oren van werknemers en werkgevers te krijgen. Is dat de verschuiving die in alle goedwillende werknemers en ondernemers zit?

Het vitaliteitsprogramma van VIP

Een leven lang gezond en gelukkig werken. Is het mogelijk? Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn gangbare begrippen geworden. De tijden zijn voorbij dat beroepsziekten een geaccepteerd bij-effect van werken waren. De tijden zijn ook voorbij dat beroepszieke medewerkers opgelapt werden. Zelfs preventie van ziekte is tegenwoordig een verouderd begrip. De teneur is de laatste jaren om niet zozeer ziekte te voorkomen, als wel om gezondheid optimaal te bevorderen. Dat is een positievere kijk. Niet gericht op ziekte, maar op vitaliteit.

Project model compliance management

Projecten kunnen allerhande uitkomsten ten doel hebben namelijk technisch, organisatorisch of gedragsmatig. In deze whitepaper gaan we in op technische projecten. Het resultaat van een technisch project is een object, bijvoorbeeld een nieuwbouw fabriek, -installatie, -machine of -productielijn. Een project kan ook zijn een modificatie of uitbreiding op een bestaande installatie of machine. Projecten zijn vaak gekoppeld aan een MoC (Management of change) procedure.

Werkgeluk bij woningcorporatie

In de case wordt een definitie van werkgeluk gegeven: een mindset die aanzet tot actie om je potentieel te benutten en maximaal te presteren. Alleen al die definitie is intrigerend door de keuzes die daarin worden gemaakt. Geluk is gerelateerd aan ‘potentieel benutten’ en ‘maximaal presteren’. En in die mindset zullen vele elementen meespelen die in het Oxford-onderzoek worden genoemd.

Werkgeluk als bedrijfsstrategie

In de bestuurskamer van menig bedrijf worden de discussies steeds kleurrijker dankzij de bijdragen van de nieuwste leden van de C-Suite, zoals
de Chief Happiness Officer, de Chief Engagement Officer en de Chief Wellness Officer. Leuke titels, maar wel met een serieuze inhoud. In het huidige digitale tijdperk waarin technologie in een razend tempo onze werkomgeving beïnvloedt en verandert, is het immers van vitaal belang om medewerkers centraal te (blijven) stellen.

prev
next

Michael Porter: Zijn agenda, waarde en beperkingen

Wat is de bijdrage van Michael Porter aan het vakgebied strategisch management? Wat is de huidige waarde van zijn gedachtegoed, wat zijn de beperkingen ervan, ook afgezet tegen bijdragen en inzichten van anderen? Bij de beantwoording van deze vragen worden ook de economisch-politieke context van zijn werk en het tijdsgewricht waarin het tot stand is gekomen in beschouwing genomen.

Concurrentiekrachten en strategie

Inzicht in de concurrentiekrachten en hun achterliggende oorzaken maakt duidelijk wat de wortels zijn van de huidige winstgevendheid in een bedrijfstak. Tegelijkertijd biedt het een raamwerk aan de hand waarvan de concurrentie (en winstgevendheid) in de loop der tijd kunnen worden ingeschat en beïnvloed.

Bestuurders hebben een volmaakte opvatting over integriteit

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) geeft aan dat we in plaats van op de man spelen, we beter het inhoudelijke debat aan kunnen gaan over botsende waarden en belangen waartussen gelaveerd moet worden. Dit kan natuurlijk alleen maar aangemoedigd worden, en het is dan ook te hopen dat verschillende partijen dit willen. Waar echter aan voorbij wordt gegaan is dat bestuurders zelf ook waarden en belangen hebben.

Behoud de regie over uw bedrijf

Het voeren van de regie in en over zijn bedrijf is de hoofdtaak van een ondernemer. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarin deze taak onder druk staat. Dit kan zich reeds voordoen bij vakantie en ziekte, waarbij de ondernemer lange tijd afwezig is maar wel zelf kan bepalen wat er gebeurt. In tijden van economische tegenspoed kan het voorkomen dat de afhankelijkheid van grote klanten, leveranciers of banken zo groot wordt dat de ondernemer niet eens meer “baas in eigen huis” is.

Van aandacht naar effectief gedrag

Om elke dag zaken te leveren waar klanten voor willen betalen moet een bedrijf veel werk verzetten. Klanten kopen het liefst bij bedrijven die zich onderscheiden op zaken als prijs, kwaliteit, assortiment, service, nieuwheid e.d. Wie “in business” wil blijven moet daarom vanuit een visie strategisch kiezen. Een bedrijf dat alles voor iedereen wil zijn, onderscheidt zich in de ogen van geen enkele doelgroep zodat dan alleen de laagste prijs telt.

Het verandertraject van ouderenzorg

Dit artikel gaat over het uitvoeren van een kleinschalige en grootschalige veranderinterventie door een zorgorganisatie. Het doel van dit artikel is om inzicht te krijgen in de slaag- en faalfactoren van organisatieverandering die hierbij een rol hebben gespeeld. Centraal staat de ervaring die BrabantZorg heeft opgedaan met bottom-up veranderen. Wij beschrijven de manier waarop BrabantZorg dit heeft aangepakt en de leerervaringen die gedurende het verandertraject zijn opgedaan. In het eerste deel van het artikel gaan wij dieper in op de ontwikkelingen in de ouderenzorg en duiden wij met behulp van literatuur hoe zorgorganisaties hierop hebben ingespeeld. In het tweede deel van het artikel bespreken wij de resultaten van de kleinschalige veranderinterventie door BrabantZorg, gevolgd door de resultaten van de grootschalige veranderinterventie, die in het derde deel aan bod komen. Wij ronden het artikel af met de conclusies en discussie van de resultaten.

prev
next
  EXPERTS
 • Hans van der Spek

  Hans van der Spek
 • Henk den Uijl

  Henk den Uijl
 • Jacqueline Nietveld

  Jacqueline Nietveld
 • Jan Boeren

  Jan Boeren
 • Tim Leenders

  Tim Leenders
 • Jeroen Huijbregts

  Jeroen Huijbregts
 • Jerry Helmers

  Jerry Helmers
 • Juliette de Swarte

  Juliette de Swarte
 • Michael E. Porter

  Michael E. Porter
 • Redactie Xperwise

  Redactie Xperwise
 • Rens ter Weijde

  Rens ter Weijde
 • Hans Strikwerda

  Hans Strikwerda
 • Henk-Peter Dijkema

  Henk-Peter Dijkema
 • Jacqueline de Nood-Paree

  Jacqueline de Nood-Paree
 • redactie Safety Magazine

  redactie Safety Magazine
 • Richard de Vries

  Richard de Vries
 • Wim Tuijp

  Wim Tuijp
 • Harold Janssen

  Harold Janssen
 • Marianne Hewlett

  Marianne Hewlett
 • Rene Ravestein

  Rene Ravestein
 • Anneke Offereins

  Anneke Offereins
 • Jaap Peters

  Jaap Peters
GEEF FEEDBACK