Participatiewet

De Participatiewet is een bundeling van Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong. Sinds 1 januari 2015 is er dus nog maar één regeling voor mensen die kunnen werken maar extra hulp nodig hebben om aan het werk te komen en te blijven. De gemeenten voeren de Participatiewet uit, samen met het UWV en bedrijven.

Participatiewet: Wet banenafspraak

De Wet banenafspraak maakt onderdeel uit van de Participatiewet. Hierin zitten de afspraken die het kabinet en sociale partners hebben gemaakt in het sociaal akkoord van 11 april 2013. Het doel van de banenafspraak is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen.

Participatiewet: Quotumwet

In de Wet banenafspraak staat de mogelijkheid om de Quotumwet te activeren als werkgevers de banenafspraak niet realiseren. Deze wet verplicht de overheid en werkgevers met 25 werknemers of meer om een aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of anders een boete van € 5.000 (quotumheffing) te betalen. Let op! Participatiewet Extra banen die de komende jaren gecreëerd worden door bedrijven met minder dan 25 werknemers tellen wel mee voor de Banenafspraak.

Participatiewet: subsidies

Vanaf 1 januari 2016 ontvangen werkgevers die een arbeidsbeperkte in dienst nemen een pemiekorting. De mobiliteitsbonus (maximaal 3 jaar per persoon) is ook verhoogd. Daarnaast verstrekt de gemeente loonkostensubsidie aan werkgevers die werknemers (die onder de Participatiewet vallen)in dienst hebben en die, als ze een volledige werkweek werken, niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het gaat dus om mensen die per gewerkt uur niet volledig productief zijn. Let op! De mobiliteitsbonus blijft gelden voor scholingsbelemmerden die niet onder de doelgroep banenafspraak vallen. In de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet staat dat dit laatste gerechtvaardigd is, omdat deze mensen niet meetellen voor de banenafspraak en het instrument loonkostensubsidie niet voor hen kan worden ingezet.

Participatiewet: doelgroepenregister

UWV houdt een doelgroepenregister bij van mensen die in aanmerking komen voor de garantiebanen. Het gaat om mensen: • die onder de Participatiewet vallen, maar niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen; • in de Wajong die kunnen werken; • met een Wsw-indicatie; • met een Wiw-baan; • met een ID-baan. Blijf met Xperwise op de hoogte van de wijzigingen in de Participatiewet. Vind en volg relevante kennis.


Gemakkelijker met een arbeidsbeperkte in zee gaan

Het Werkbedrijf is een nieuw samenwerkingsverband tussen gemeenten in de regio, het UWV, BREED en instellingen voor arbeidsmatige dagbesteding. Daarmee is het hele landschap van instituties, systemen en regelingen op het gebied van werkvoorziening onder één dak terecht gekomen. Directeur Ina Hol vertelt er bevlogen over.

Belangrijke wijzigingen wet- en regelgeving vanaf 2016

De maximering van de faillissementsuitkering, de Wet flexibel werken en wijzigingen in het ontslagrecht zijn een greep uit belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgevingen en cao’s op het gebied van arbeidsrecht waarmee werkgevers vanaf 1 januari 2016 te maken krijgen.

Vast in dienst of duurzaam flexibel personeel?

De vraag is of de nieuwe ‘Flexwet’ dit ook daadwerkelijk zal bewerkstelligen. Zitten bedrijven en ondernemers, in een tijd van een voorzichtig herstellende economie, hier wel echt op te wachten?

prev
next
    EXPERTS
  • Redactie Xperwise

    Redactie Xperwise
  • Marloes van As

    Marloes van As
GEEF FEEDBACK