Personeelsmanagement

De eisen van de klant worden steeds hoger, de concurrentie heftiger, het onderscheid zal de medewerker moeten zijn.


Een alcohol en drugsvrije werkvloer

Een stewardess is op 14 augustus 2015 beboet omdat ze alcohol had gedronken. Ze werd in het vliegtuig betrapt tijdens een controle door de luchtvaartpolitie en mocht de reis als passagier vervolgen. In augustus 2016 betrof het een piloot die onder invloed van alcohol werd aangehouden op Schiphol. De luchtvaartsector controleert streng op drankgebruik door vliegpersoneel. Adviesbureau Trafieq heeft een programma ontwikkeld voor een alcohol en drugsvrije werkvloer. ‘Een derde van alle ziekteverzuim betreft grijs verzuim. Een groot deel daarvan is gerelateerd aan middelengebruik’, stelt directeur Harry Rienmeijer in dit artikel.

Re-integratie processen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil samen met Divosa, UWV, VNG en VWS een kennisprogramma opzetten om de professionaliteit van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk een krachtige stimulans te geven. In dat kader heeft het ministerie van SZW aan TNO gevraagd in een QuickScan van de wetenschappelijke literatuur in kaart te brengen wat er bekend is over de effectiviteit van re-integratie processen in het gemeentelijk domein van werk en inkomen, en op basis daarvan aanwijzingen te destilleren voor te onderzoeken thema’s.

Rampenbestrijding en crisismanagement

Rampenbestrijding en crisismanagement hebben de afgelopen tijd veel aandacht gekregen in publicaties zoals Eenheid in verscheidenheid en Staat van de rampenbestrijding, in de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s en het stelsel van Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en in de Strategische agenda versterking veiligheidsregio’s.

Arbo apps voor veiligheid en gezondheid werken

In het leven van alledag heeft het gebruik van smartphones een enorme vlucht genomen. Van alle Nederlanders beschikt bijna zeventig procent over een smartphone. Maar hoe zit het met de beschikbaarheid en bruikbaarheid van smartphones en softwareapplicaties, arbo apps, op het terrein van veiligheid en gezondheid op het werk? Een mooie en uitdagende vraagstelling voor een afstudeerscriptie vond Ronald Hoevers, in het kader van zijn opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) aan de PHOV. In dit artikel beschrijft hij de resultaten van zijn onderzoek.

Hoe duurzaam inzetbaar zijn we in 2020?

Adviesbureau Ecorys heeft in 2012 in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken een quickscan gedaan onder bedrijven om een beeld te krijgen in hoeverre is geïnvesteerd in participatie en inzetbaarheid van werknemers. In de ogen van veel werkgevers is “goed werkgeverschap” gewoon onderdeel van de normale bedrijfsvoering.

Wijziging arbowet vergroot de betrokkenheid

Per 1 januari 2017 wijzigt de Arbowet. De komende aanpassing raakt ook veiligheidskundigen. Samenwerking met de preventiemedewerker wordt een must. Dat lijkt voor sommige kerndeskundigen een omwenteling. Wat moet er en kan er met deze arbowetswijzigign? Initiatief van veiligheidskundigen is onmisbaar, stelt Ton van Oostrum. In dit artikel bespreekt en becommentarieert hij de voorgestelde wijzigingen.

prev
next

Er moet altijd veilig en gezond gewerkt worden

‘Het ministerie van SZW wil dat mensen veilig en gezond werken’, staat in een artikel van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW). Het ministerie stelt daarmee zijn rol kleiner voor dan die in werkelijkheid is. Er zijn Europese minimumvoorschriften voor de arbeidsomstandigheden en die zet de Nederlandse overheid in een wet of andere regelgeving. Het ministerie van SZW wordt geacht deze regels te handhaven. Deze handhaving doet met name de Inspectie SZW. Het voldoen aan regels wordt wel aangeduid met compliance.

Veiligheidscultuur op hoog niveau

De eerste fase van een veiligheidscultuurprogramma geeft vaak ‘een berg energie’ maar daarna neemt de energie af ervaart Gerd-Jan Frijters in de praktijk. In dit artikel beschrijft hij het concept “de dubbele veiligheidsdriehoek” dat is bedoeld om organisaties te helpen de motivatie en de energie in een veiligheidscultuurprogramma blijvend op een hoog niveau te houden en zorgt voor structuur waardoor veilig gedrag wordt geborgd.

Bedrijfsrisico's beperken

Klanten helpen om de bedrijfsrisico’s te beperken en hiermee de wereld veiliger maken. Dat is de kern van het werk van Lloyd’s Register, een Britse stichting die al 250 jaar bestaat. Om dat werk goed te kunnen doen moet de organisatie volledig onafhankelijk zijn, zegt Erik Mooij, HSQE-manager van Lloyd’s Register Energy in Rotterdam.

Rampenoefening is essentieel

Zijn rampenoefeningen nuttig? Jazeker. Om een beeld te krijgen van hoe voorbereid de Nederlandse veiligheidsregio’s zijn, houdt de inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) van het ministerie van Binnenlandse Zaken talloze oefeningen. Wat zijn over het algemeen de geleerde lessen? En: hoe hebben betrokkenen de oefeningen beleefd?

Veiligheidsregels onvoldoende nageleefd bij chemiebedrijf

Een werknemer van het chemiebedrijf Erca in Moerdijk liep ernstige brandwoorden op bij onderhoudswerkzaamheden. Daarbij kwam een beperkte hoeveelheid vloeibare ethyleenoxide vrij. Uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat het bedrijf onvoldoende maatregelen had genomen om dit ongeluk te voorkomen of de gevolgen te beperken. De risico’s van de werkzaamheden waren onvoldoende ingeschat, de veiligheidsregels werden onvoldoende nageleefd en ook waren niet de juiste beschermingsmiddelen aan de werknemer gegeven. Het chemiebedrijf heeft een boete van 75.000 euro geaccepteerd.

Forse boete bij niet naleven beleidsregels

Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelige persoonsgegevens. In verschillende wetten zijn regels opgenomen over de zorgvuldige omgang met deze gegevens, niet alleen binnen de gezondheidszorg maar ook binnen de arbeidsrelatie. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 21 april de nieuwe versie van de beleidsregels “De zieke werknemer” gepubliceerd. Wat moet je als werkgever registreren en wat mag zeker niet? En wat kost het als je niet juist registreert? Een overzicht.

prev
next

Te hoge werkdruk wordt aangepakt

HANDHAVING – De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s. Dat zijn komend jaar enkele van de speerpunten van de Inspectie SZW, zo is te lezen in haar Jaarplan 2016. Het plan is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Zorgplicht werkgever

Op grond van artikel 7:658 lid 1 BW is de werkgever verplicht om “lokalen, werktuigen en gereedschappen” zodanig in te richten en te onderhouden als redelijkerwijs noodzakelijk is om te voorkomen dat werknemers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden het slachtoffer worden van een arbeidsongeval.

Werkstress tips voor een goede werkgever

Uit precedenten blijkt dat de zorgverplichting steeds belangrijker wordt en zwaarder meeweegt bij calamiteiten. De rechter legt zwaardere verantwoordelijkheidsclaims bij werkgevers die niet kunnen aantonen de zorgplicht naar behoren te hebben ingevuld. Dat laten recente uitspraken nu al zien. Hoe moet je aan die stijgende zorgplicht voldoen? Aan de hand van acht tips biedt dit artikel werkgevers een werkbare tool om werkstress te verminderen.

Het vitaliteitsprogramma van VIP

Een leven lang gezond en gelukkig werken. Is het mogelijk? Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn gangbare begrippen geworden. De tijden zijn voorbij dat beroepsziekten een geaccepteerd bij-effect van werken waren. De tijden zijn ook voorbij dat beroepszieke medewerkers opgelapt werden. Zelfs preventie van ziekte is tegenwoordig een verouderd begrip. De teneur is de laatste jaren om niet zozeer ziekte te voorkomen, als wel om gezondheid optimaal te bevorderen. Dat is een positievere kijk. Niet gericht op ziekte, maar op vitaliteit.

Duurzaam inzetbaarheid

Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers. Ook zijn ze meer bevlogen, vinden ze hun werk gevarieerder en willen ze later met pensioen dan werknemers. Wel voelen zelfstandig ondernemers zich vaker fysiek zwaar belast. Dit melden TNO en CBS in een grootschalig, vergelijkend onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers en werknemers. 

Project model compliance management

Projecten kunnen allerhande uitkomsten ten doel hebben namelijk technisch, organisatorisch of gedragsmatig. In deze whitepaper gaan we in op technische projecten. Het resultaat van een technisch project is een object, bijvoorbeeld een nieuwbouw fabriek, -installatie, -machine of -productielijn. Een project kan ook zijn een modificatie of uitbreiding op een bestaande installatie of machine. Projecten zijn vaak gekoppeld aan een MoC (Management of change) procedure.

prev
next
  EXPERTS
 • Brigitte Grootveld

  Brigitte Grootveld
 • Geert-Jan de Steur

  Geert-Jan de Steur
 • Gerard Hofmeijer

  Gerard Hofmeijer
 • Hans van der Spek

  Hans van der Spek
 • Harm van Lieshout

  Harm van Lieshout
 • Jan Boeren

  Jan Boeren
 • Michael Kristel

  Michael Kristel
 • Arjan Weijer

  Arjan Weijer
 • Frans de Blocq van Scheltinga

  Frans de Blocq van Scheltinga
 • Redactie Xperwise

  Redactie Xperwise
 • Sophie De Winne

  Sophie De Winne
 • Hella Sylva

  Hella Sylva
 • Esther de Ruijter

  Esther de Ruijter
 • Gerard Evers

  Gerard Evers
 • Henk-Peter Dijkema

  Henk-Peter Dijkema
 • Jacqueline de Nood-Paree

  Jacqueline de Nood-Paree
 • redactie Safety Magazine

  redactie Safety Magazine
 • Rene Schalk

  Rene Schalk
 • Wim Tuijp

  Wim Tuijp
 • Ellen Kraft

  Ellen Kraft
 • Erik Jan Keijzer

  Erik Jan Keijzer
 • Lotte de Bruijn

  Lotte de Bruijn
 • Marloes van As

  Marloes van As
 • Martha Meerman

  Martha Meerman
 • Pamela Remmerswaal

  Pamela Remmerswaal
 • Rene Ravestein

  Rene Ravestein
 • Anneke Offereins

  Anneke Offereins
 • Auke de Bos

  Auke de Bos
 • Leni Beukema

  Leni Beukema
GEEF FEEDBACK