Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning is voor uw organisatie van groot belang; het stelt u in staat strategische keuzes te maken met betrekking tot onder meer de juiste verdeling van het werk over vast en flexibel personeel, de gewenste en benodigde competenties én duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Xperwise is jouw kennisplatform. Laat u hier goed informeren door experts op het gebied van strategische personeelsplanning. Zij delen graag hun kennis en ervaring met u. Vind en volg relevante kennis die u verder helpt.

Strategische personeelsplanning en loopbaanontwikkeling

Bij strategische personeelsplanning gaat het ook om de manier waarop uw organisatie werknemers effectief inzet, uitdagende loopbanen ontwikkelt om uw werknemers duurzaam te motiveren en in te zetten. Ook om hoe hun arbeidsprestaties zorgvuldig te beoordelen en belonen. Loopbaanbeleid is een uitvloeisel van het ondernemingsbeleid en van de strategische keuze in de organisatie om voortdurend 'het beste uit mensen te halen'. De uiteindelijke doelstelling van loopbaanbeleid is een voortdurende en kwalitatief juiste bezetting van functies in het bedrijf en het scheppen van optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers. Het is belangrijk dat uw medewerkers regelmatig een loopbaanstap – verticaal of horizontaal – zetten. Zij blijven dan aantrekkelijk op de arbeidsmarkt. Ook op latere leeftijd. Het doel van een veelzijdige loopbaan is brede en duurzame inzetbaarheid, maar ook met plezier langer doorwerken.

Duurzaam inzetten met strategische personeelsplanning

Een van de doelstellingen van strategische personeelsplanning is dat u ervoor zorgt dat de mensen met de juiste competenties op de juiste plek zitten (duurzaam inzetten), waardoor leegloop en vacatures kunnen worden voorkomen. Hiermee kunt u een gezonde exploitatie van menselijk kapitaal bereiken.

Strategische personeelsplanning en bedrijfsvoering

Strategische personeelsplanning helpt u rekening te houden met de continuïteit in de bedrijfsvoering. De marktvraag, die immers in belangrijke mate de strategische keuzes van organisaties bepaalt, de (toekomstige) omvang van de personeelsbezetting en de doelstellingen die uw organisatie stelt voor de komende jaren, zijn daarbij essentieel.

Tip! Strategische personeelsplanning en inzicht in competenties

Op termijn kan strategische personeelsplanning zowel een kostenreductie betekenen als een kwaliteitsverhoging. In ieder geval geeft het u inzicht in de competenties, kwaliteit en kwantiteit van de personeelsbezetting. Blijf op de hoogte van de trends binnen strategische personeelsplanning via Xperwise.


Instrument verbeterd inzicht personeelsbehoefte

De auteurs doen in deze bijdrage verslag van de ontwikkeling van een instrument en methode die werkgevers een beter zicht geven op huidige en toekomstige personeelsbehoefte. De eerste ervaringen met instrument en methode onder negen werkgevers in Eemsdelta-regio zijn positief: de informatie over personeel wordt preciezer, mutaties worden bijgehouden, en in de verwachte personeelsbehoefte wordt meer rekening gehouden met economische en technologische ontwikkelingen. Het beoogde ge- volg van de verbeterde informatie is dat onverwachte personeelstekorten minder optreden. De andere regionale partners op de arbeidsmarkt (gemeenten en UWV, opleidingsinstituten, werkzoekenden) profiteren als werkgevers de verbeterde informatie willen delen en beschikbaar stellen voor analyse op regionaal niveau; de regionale arbeidsmarkt als geheel wordt transparanter. Op basis van de pilot is nu een baanopeningenmonitor voor werkgevers in de hele arbeidsmarktregio Groningen gestart.

Hoe pak je strategische personeelsplanning aan?

Er zijn meerdere redenen te geven voor de moeizaamheid van het SPP- proces. SPP is een complexe HR-activiteit en vereist een duidelijke visie op de langetermijnstrategie van de organisatie. Deze visie dient gekoppeld te zijn aan externe economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Deze toekomstige ontwikkelingen zijn vaak onvoorspelbaar, de hoeveelheid onzekere en vaak ook moeilijk beïnvloedbare factoren maakt vooruitzien en plannen lastig.

HR-differentiatie en werknemers

In dit artikel trachten we aan deze tekortkoming tegemoet te komen door een antwoord te formuleren op twee vragen: In hoeverre leidt individualisering of differentiatie van HR-praktijken tot positieve uitkomsten voor organisaties? En zijn er naast positieve uitkomsten ook nadelen aan verbonden?

De paradox van diversiteit

Chronisch tekort aan goed geschoold IT-personeel Diverse teams presteren beter en zijn innovatiever. Veel Nederlandse IT-bedrijven weten dit en hebben diversiteit hoog op de agenda staan. Maar Nederland heeft een chronisch tekort aan goed geschoold IT-personeel, en helemaal aan technische vrouwen. Daar ligt een belangrijke rol voor de overheid en het onderwijs, vindt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. “Informatica moet worden verankerd in het Nederlandse onderwijs.”

Goed werkgeverschap cruciaal bij arbeidskapitaal

Het succes van een organisatie hangt af van het talent, de gedrevenheid en de kennis van de medewerkers. Als arbeidsmarktspecialist weten wij uit onderzoek dat goed werkgeverschap hierbij de cruciale factor is. Hoe zorg je er als bedrijf voor dat de beste professionals bij jou willen komen werken? En hoe voorkom je dat dit arbeidskapitaal vertrekt, zeker nu mensen weer steeds vaker een overstap maken?

prev
next
  EXPERTS
 • Brigitte Grootveld

  Brigitte Grootveld
 • Harm van Lieshout

  Harm van Lieshout
 • Redactie Xperwise

  Redactie Xperwise
 • Sophie De Winne

  Sophie De Winne
 • Gerard Evers

  Gerard Evers
 • Lotte de Bruijn

  Lotte de Bruijn
GEEF FEEDBACK