Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving, waar krijgt u mee te maken? Als Nederlandse ondernemer hebt u te maken met veel wet- en regelgeving, die ook nog eens te pas en te onpas worden aangepast. Toch hoeft het niet perse een obstakel te zijn voor uw ondernemerschap, maar kunnen wet- en regelgeving uw ondernemerschap zelfs (financieel) bijstaan. Ondernemers merken weinig van een (beloofde) verminderde regeldruk. Dit ondanks initiatieven van het kabinet om de regeldruk te verminderen. Regeldruk voor ondernemers heeft een rem op innovatie en economische groei tot gevolg.

Wet-en regelgeving en kosten

Steeds dezelfde informatie moeten aanleveren bij verschillende overheidsorganisaties en moeten voldoen aan ingewikkelde regels kosten u veel tijd die u liever productief wilt benutten. Toch zult u de wet- en regelgeving moeten naleven. Want doet u dat niet, dan kan dat flink in de papieren lopen. Het kabinet heeft als doelstelling de regeldruk tot 2017 te verlagen met € 2,5 miljard. Daarvan is nu € 1,8 miljard ingevuld.

Wet- en regelgeving: kansen benutten

Veel midden- en kleinbedrijven benutten niet alle kansen die de overheid voor ze heeft. Vaak uit onwetendheid of omdat ze door de bomen het bos niet meer zien. Of uit tijdsgebrek om zich te verdiepen in financiële tegemoetkomingen, bijvoorbeeld als zij een arbeidsbeperkte in dienst nemen.

Wet- en regelgeving: mogelijkheden managen

Het is belangrijk dat u de (fiscale) mogelijkheden binnen de wet goed managet. U kunt dan gebruik maken van de (liquiditeits-)voordelen voor u klaar liggen. Laat u daarbij ondersteunen door een deskundige. U legt dan een gezonde basis voor het besparen op belastingen en het optimaal gebruik maken van subsidies en fiscale stimuleringen.

Belangrijke wijzigingen wet- en regelgeving

- Wet werk en zekerheid - Wet flexibel werken - Participatiewet - Wet aanpassing arbeidsduur - Verlof en arbeidstijden Meer informatie en actuele wet-en regelgeving leest u bij Xperwise. Volg en vind relevante kennis.


Rol private partijen bij naleving nieuwe omgevingswet

In het kader van de stelselherziening omgevingsrecht wordt een groot aantal wetten geïntegreerd in de nieuwe Omgevingswet. In het licht van deze herziening is een tweetal onderzoeken uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om antwoord te vinden op de vraag welke rol private partijen kunnen spelen bij het borgen van de naleving van het nieuwe omgevingsrecht.

Onderzoek naar de 9 incidenten van Chemelot

‘Chemelot is niet onveiliger. Alleen is de blik van de omgeving en de media ‘scherper’ geworden.’ Dat concludeert hoogleraar Ira Helsloot, die in opdracht van Chemelot Site Permit (CSP) een onderzoek heeft uitgevoerd naar de samenhang tussen negen grotere incidenten die in 2015 op het terrein van Chemelot plaatsvonden.

Rampenbestrijding en crisismanagement

Rampenbestrijding en crisismanagement hebben de afgelopen tijd veel aandacht gekregen in publicaties zoals Eenheid in verscheidenheid en Staat van de rampenbestrijding, in de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s en het stelsel van Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en in de Strategische agenda versterking veiligheidsregio’s.

Hoe duurzaam inzetbaar zijn we in 2020?

Adviesbureau Ecorys heeft in 2012 in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken een quickscan gedaan onder bedrijven om een beeld te krijgen in hoeverre is geïnvesteerd in participatie en inzetbaarheid van werknemers. In de ogen van veel werkgevers is “goed werkgeverschap” gewoon onderdeel van de normale bedrijfsvoering.

Wijziging arbowet vergroot de betrokkenheid

Per 1 januari 2017 wijzigt de Arbowet. De komende aanpassing raakt ook veiligheidskundigen. Samenwerking met de preventiemedewerker wordt een must. Dat lijkt voor sommige kerndeskundigen een omwenteling. Wat moet er en kan er met deze arbowetswijzigign? Initiatief van veiligheidskundigen is onmisbaar, stelt Ton van Oostrum. In dit artikel bespreekt en becommentarieert hij de voorgestelde wijzigingen.

Er moet altijd veilig en gezond gewerkt worden

‘Het ministerie van SZW wil dat mensen veilig en gezond werken’, staat in een artikel van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW). Het ministerie stelt daarmee zijn rol kleiner voor dan die in werkelijkheid is. Er zijn Europese minimumvoorschriften voor de arbeidsomstandigheden en die zet de Nederlandse overheid in een wet of andere regelgeving. Het ministerie van SZW wordt geacht deze regels te handhaven. Deze handhaving doet met name de Inspectie SZW. Het voldoen aan regels wordt wel aangeduid met compliance.

prev
next

Veiligheidscultuur op hoog niveau

De eerste fase van een veiligheidscultuurprogramma geeft vaak ‘een berg energie’ maar daarna neemt de energie af ervaart Gerd-Jan Frijters in de praktijk. In dit artikel beschrijft hij het concept “de dubbele veiligheidsdriehoek” dat is bedoeld om organisaties te helpen de motivatie en de energie in een veiligheidscultuurprogramma blijvend op een hoog niveau te houden en zorgt voor structuur waardoor veilig gedrag wordt geborgd.

Bedrijfsrisico's beperken

Klanten helpen om de bedrijfsrisico’s te beperken en hiermee de wereld veiliger maken. Dat is de kern van het werk van Lloyd’s Register, een Britse stichting die al 250 jaar bestaat. Om dat werk goed te kunnen doen moet de organisatie volledig onafhankelijk zijn, zegt Erik Mooij, HSQE-manager van Lloyd’s Register Energy in Rotterdam.

Technische veiligheid en gezond werken

De oprichter van de veiligheidsonderneming D&F, Gerd-Jan Frijters, begon zijn bedrijf door de letter van de veiligheidswetten en -normen goed te vertalen naar de praktijk. Frijters schuift nu meer en meer op om vooral de geest van veiligheid en gezondheid tussen de oren van werknemers en werkgevers te krijgen. Is dat de verschuiving die in alle goedwillende werknemers en ondernemers zit?

Rampenoefening is essentieel

Zijn rampenoefeningen nuttig? Jazeker. Om een beeld te krijgen van hoe voorbereid de Nederlandse veiligheidsregio’s zijn, houdt de inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) van het ministerie van Binnenlandse Zaken talloze oefeningen. Wat zijn over het algemeen de geleerde lessen? En: hoe hebben betrokkenen de oefeningen beleefd?

Veiligheidsregels onvoldoende nageleefd bij chemiebedrijf

Een werknemer van het chemiebedrijf Erca in Moerdijk liep ernstige brandwoorden op bij onderhoudswerkzaamheden. Daarbij kwam een beperkte hoeveelheid vloeibare ethyleenoxide vrij. Uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat het bedrijf onvoldoende maatregelen had genomen om dit ongeluk te voorkomen of de gevolgen te beperken. De risico’s van de werkzaamheden waren onvoldoende ingeschat, de veiligheidsregels werden onvoldoende nageleefd en ook waren niet de juiste beschermingsmiddelen aan de werknemer gegeven. Het chemiebedrijf heeft een boete van 75.000 euro geaccepteerd.

Forse boete bij niet naleven beleidsregels

Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelige persoonsgegevens. In verschillende wetten zijn regels opgenomen over de zorgvuldige omgang met deze gegevens, niet alleen binnen de gezondheidszorg maar ook binnen de arbeidsrelatie. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 21 april de nieuwe versie van de beleidsregels “De zieke werknemer” gepubliceerd. Wat moet je als werkgever registreren en wat mag zeker niet? En wat kost het als je niet juist registreert? Een overzicht.

prev
next

Te hoge werkdruk wordt aangepakt

HANDHAVING – De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s. Dat zijn komend jaar enkele van de speerpunten van de Inspectie SZW, zo is te lezen in haar Jaarplan 2016. Het plan is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Zorgplicht werkgever

Op grond van artikel 7:658 lid 1 BW is de werkgever verplicht om “lokalen, werktuigen en gereedschappen” zodanig in te richten en te onderhouden als redelijkerwijs noodzakelijk is om te voorkomen dat werknemers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden het slachtoffer worden van een arbeidsongeval.

Werkstress tips voor een goede werkgever

Uit precedenten blijkt dat de zorgverplichting steeds belangrijker wordt en zwaarder meeweegt bij calamiteiten. De rechter legt zwaardere verantwoordelijkheidsclaims bij werkgevers die niet kunnen aantonen de zorgplicht naar behoren te hebben ingevuld. Dat laten recente uitspraken nu al zien. Hoe moet je aan die stijgende zorgplicht voldoen? Aan de hand van acht tips biedt dit artikel werkgevers een werkbare tool om werkstress te verminderen.

Project model compliance management

Projecten kunnen allerhande uitkomsten ten doel hebben namelijk technisch, organisatorisch of gedragsmatig. In deze whitepaper gaan we in op technische projecten. Het resultaat van een technisch project is een object, bijvoorbeeld een nieuwbouw fabriek, -installatie, -machine of -productielijn. Een project kan ook zijn een modificatie of uitbreiding op een bestaande installatie of machine. Projecten zijn vaak gekoppeld aan een MoC (Management of change) procedure.

HSE jaarcongres - Workshops

Tijdens deze interactieve dag, waarbij u grotendeels zelf uw programma samenstelt, overlegt u met sprekers en vakgenoten. U breidt uw netwerk uit en gaat de volgende dag met vernieuwde ideeën weer aan de slag.

HSE jaarcongres - Programma

Tijdens het Health and Safety Jaarcongres wordt er stilgestaan bij alle facetten van veilig en gezond kunnen werken. De rode draad van de dag is gedrag. Het gedrag van medewerkers is namelijk van grote invloed op de veiligheid in de dagelijkse praktijk. Collega’s houden zich (bewust en onbewust) niet altijd aan gemaakte afspraken en instructies die gelden binnen uw organisatie. Waarom doen collega’s dit en hoe speelt u daar als verantwoordelijke op in? Leer deze dag het gedrag van collega’s begrijpen en stel op basis daarvan uw beleid op. U krijgt de kans feiten, cijfers en tips te verzamelen en u hoort hoe u op basis daarvan een succesvol plan van aanpak kunt maken om zo uw beleid uitvoerbaar te krijgen of te verbeteren.

prev
next
  EXPERTS
 • Brigitte Grootveld

  Brigitte Grootveld
 • Jacqueline Nietveld

  Jacqueline Nietveld
 • Michael Kristel

  Michael Kristel
 • Martin van Hemert

  Martin van Hemert
 • Redactie Xperwise

  Redactie Xperwise
 • Pieter Huisman

  Pieter Huisman
 • redactie Safety Magazine

  redactie Safety Magazine
 • Lotte de Bruijn

  Lotte de Bruijn
 • Marloes van As

  Marloes van As
GEEF FEEDBACK