Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

In algemene voorwaarden of branchevoorwaarden kunnen clausules worden opgenomen om onnodige kosten en tijd te vermijden

De toepasselijkheid van goede leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen een kennelijk onvermijdelijke rechtsgang stroomlijnen en de kosten beperken. In algemene voorwaarden of branchevoorwaarden kunnen specifieke clausules worden opgenomen om in het kader van de procedure onnodige kosten en tijd te vermijden. Een strakke regeling van klachten en garanties stroomlijnt de (op)levering en voorkomt eindeloze inhoudelijke verweren over de kwaliteit van het product. De keuze voor arbitrage of civiele rechter afhankelijk van de aard van de zaak kan de gerechtelijke afwikkeling bespoedigen, terwijl de plaats van het gerecht en het toepasselijke recht – zeker in internationale kwesties – een niet onbelangrijke kostenfactor kan zijn. Daarnaast kunnen buitengerechtelijke kosten een welkome aanvulling vormen op de kosten van invordering. Dergelijke standaardbedingen moeten evenwel uitdrukkelijk door partijen worden overeengekomen bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst.

Bij het toepasselijk verklaren van voorwaarden worden in de praktijk nog steeds veel fouten gemaakt. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van een partij en aanvaarding
van dit aanbod door de andere partij. De toepasselijkverklaring van de voorwaarden behoort onderdeel uit te maken van
het aanbod of van de aanvaarding.
 Het verwijzen naar voorwaarden in de bevestiging van een reeds gesloten overeenkomst is te laat. Dit geldt uiteraard ook voor een verwijzing naar voorwaarden op de terzake van de transactie verzonden factuur. De verwijzing op de factuur houdt evenmin in dat voor latere transacties tussen partijen de voorwaarden automatisch
wel van toepassing zouden zijn. Als in offerte of tegenaanbod de verwijzing
naar voorwaarden al op de juiste wijze is opgenomen wordt vaak de fout gemaakt dat de voorwaarden niet ter hand worden gesteld.

Ingevolge artikel 6: 233 BW moet aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid worden geboden om van de toepasselijk verklaarde voorwaarden kennis te nemen op straffe van vernietigbaarheid. De wederpartij moet voor het aanbod vervalt dan ook kennis hebben kunnen nemen
van de algemene voorwaarden. Is dit niet het geval geweest, dan kan met succes
door de wederpartij de nietigheid van de voorwaarden worden ingeroepen en is de eisende partij weer terug bij af. De algemene voorwaarden of branchevoorwaarden hoe ook genaamd maken dan geen onderdeel uit van de overeenkomst en komen in de procedure niet meer aan de orde. Het verweer dat de voorwaarden niet tijdig aan de wederpartij ter hand zijn gesteld wordt niet alleen door de burgerlijke rechter gehonoreerd, maar ook arbiters plegen de nietigheid van standaardvoorwaarden uit te spreken. Het bewijs van de stelling dat de voorwaarden tijdig aan de wederpartij ter hand zijn gesteld ligt uiteraard bij de partij, die zich op de toepasselijkheid beroept. Uit het vorenstaande volgt dat er nog al wat voetangels en klemmen zijn bij het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden, branchevoorwaarden en/
of bijzondere voorwaarden. Het is dan ook goed de toepasselijkheid van voorwaarden in uw verkoop of inkoopproces eens door uw advocaat te laten beoordelen.