Verlof, arbeidstijden en flexibel werken

Wetsvoorstel maakt het combineren van werk en zorg gemakkelijker

Het jaar 2015 lijkt het jaar te worden van vele arbeidsrechtelijke veranderingen. Eén van de speerpunten in deze veranderingen is de al veel besproken doorvoering van de ‘Wet Werk en Zekerheid’. Naast deze grote verandering heeft de Tweede Kamer recentelijk ook ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen verlof en arbeidstijden en het wetsvoorstel Flexibel werken. Reden genoeg om in dit artikel de belangrijkste wijzigingen op een rij te zetten.

Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Het wetsvoorstel maakt het combineren van werk en zorg gemakkelijker.
Nu gaan nog teveel werknemers minder uren werken, omdat zij hun zorgtaken niet goed kunnen afstemmen op het werk. Sommige stoppen zelfs helemaal met werken of raken overbelast en melden zich ziek. Door dit wetsvoorstel wijzigen de ‘Wet Arbeid en Zorg’ en de ‘Wet aanpassing arbeidsduur’. Hieronder enkele belangrijke wijzigingen.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof kan vanaf 1 januari 2015 op elk gewenste wijze worden opgenomen, mits er geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in het geding zijn. Daarnaast vervalt de eis dat de werknemer minimaal één jaar bij de werkgever in dienst moet zijn om ouderschapsverlof te kunnen verzoeken. Verder regelt het wetsvoorstel dat partners een onvoorwaardelijk recht krijgen op drie dagen (onbetaald) opname van ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Daarmee krijgen zij – naast het huidige kraamverlof van twee dagen – meer mogelijkheden om rond de geboorte tijd door te brengen met moeder en kind.

Kort- en langdurig zorgverlof

Kort- en langdurend zorgverlof kan voortaan worden opgenomen als er wordt gezorgd voor een huisgenoot, tweedegraads familielid of iemand anders in de sociale omgeving. Op dit moment
kan alleen zorgverlof worden opgenomen voor een zieke partner, kind of ouder. Werknemers mogen daarnaast ook langdurend zorgverlof opnemen voor noodzakelijke zorg bij ziekte of hulpbehoevendheid, dit kan op dit moment alleen voor zorg in verband met een levensbedreigende ziekte.

Uitbreiden bevallingsverlof

Indien de moeder overlijdt bij de geboorte van haar kind, gaat het bevallingsverlof over naar haar partner. Zo is de pasgeborene verzekerd van de zorg van een ouder in de eerste levensperiode.

Jaarlijks aanpassen arbeidsduur

Werknemers mogen volgens het wetsvoorstel elk jaar vragen om een andere arbeidsduur, bijvoorbeeld het aantal dagen dat per week wordt gewerkt. Tot nu toe kan dat maar één keer per twee jaar. Als er sprake is van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld als een partner plotseling ziek wordt, kan er voorts afgeweken worden van het maximum van één keer per jaar en de termijn waarbinnen de aanvraag ingediend moet worden.

Wet flexibel werken

Door middel van de ‘Wet Flexibel Werken’ kunnen werknemers straks een verzoek indienen bij hun werkgever voor andere werktijden en een andere werkplaats. Zo’n verzoek mag de werkgever niet zomaar afwijzen. De wet moet de rechtspositie van werknemers voor flexibel werken versterken. Hoewel werknemers niet het wettelijk recht krijgen om op andere tijden of bijvoorbeeld thuis te werken, kunnen ze hiervoor wel een verzoek indienen. Het verzoek om op andere tijden te werken mag afgewezen worden indien de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Voor het afwijzen van een verzoek om thuis te werken, dient er geen zwaarwegend bedrijfsbelang aannemelijk gemaakt te worden, de afwijzing dient wel onderbouwd te worden.

Tip

De wetsvoorstellen brengen een uitbreiding ten aanzien van verlof en arbeidstijden met zich mee in het voordeel van de werknemer. Hoewel de wetsvoorstellen nog door de Eerste Kamer heen moeten, doen werkgevers er al goed aan te verifiëren of hun arbeidsvoorwaarden hier mee overeenstemmen.

Voor verder contact:

Dijkstra Voermans
 Advocatuur & Notariaat