Verzekeringen tijdens een bouwproces

Een gebouw in de (aan)bouw kent meer risico’s dan een voltooid bouwwerk

. Bij een gebouw in de (aan)bouwfase is behalve schade door brand, storm en andere van buitenkomende onheilen, er bijvoorbeeld ook een grote kans op diefstal of vandalisme. Omdat de bouwplaats relatief gemakkelijk toegankelijk
is. Ook is er meer kans op regen- of stormschade zolang de constructie nog open en minder stabiel is.

Contractmanagement

Welke eisen worden er in een bestek en contracten gesteld met betrekking tot de bouw- of montageverzekering, ook wel construction all risks dekking genoemd? Sluit dit aan op de lopende bouw- en montageverzekering en is het daarin gestelde wel juist? Denk hierbij onder andere ook aan garantiebepalingen en onderhouds- termijnen en het meeverzekeren van onderaannemers. Vaak gelden specifieke eisen aan heien, bronbemalingen en ontgravingen. Ook zijn fabricage- en trans- portdekking een belangrijk aandachtspunt wanneer je als aannemer of installateur bewerkingen in de werkplaats verricht.

“Meeliften”

Bent u er écht zeker van dat u als (onder)aannemer of installateur bent meeverzekerd op de bouw- of montageverzekering van de hoofdaannemer, projectbegeleider of opdrachtgever? En wat gebeurt er als verzekeringnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen? Indien u (onder)aannemer of installateur bent, biedt een secundaire dekking op de bouw- of montage- verzekering uitkomst. Bij deze secundaire dekking gaat de polis over naar primaire dekking, indien bij schade blijkt dat de primaire bouw- en montageverzekering niet tot uitkering komt, zoals mogelijk is
bij wanbetaling, faillissement of surséance, het niet hebben van of het toelaten op een bouw- of montageverzekering of te hoge eigen risico’s.

Vertraging

Wanneer de opdrachtgever de bouw- of montageverzekering afsluit, kan de mogelijkheid worden onderzocht om, in combinatie met de bouw- of montage- verzekering bedrijfsschadedekking(en)
af te sluiten tegen acceptabele premie en voorwaarden. Bijvoorbeeld als door schade een vertraging in de bouw voor de opdrachtgever een financiële gevolgschade zou kunnen betekenen. Of als een schade aan eigendommen van de opdrachtgever tot geheel of gedeeltelijk bedrijfsstilstand kan leiden, met de nodige financiële gevolgschade.

Om tot een volledige afstemming van risico’s te komen, moet reeds in de bestekken melding worden gemaakt van het afsluiten van de bouw- of montageverzekering door de opdrachtgever, waarbij op de aannemer de plicht rust om andere verzekeringen zoals Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, Casco en AVB te sluiten of in stand te houden. Daarbij is het van belang dat vastgesteld wordt of deze verzekeringen met betrekking tot het project primaire of secundaire dekking bieden.