Werkgeluk bij woningcorporatie

Je potentieel benutten en maximaal presteren

In de case wordt een definitie van werkgeluk gegeven: een mindset die aanzet tot actie om je potentieel te benutten en maximaal te presteren. Alleen al die definitie is intrigerend door de keuzes die daarin worden gemaakt. Geluk is gerelateerd aan ‘potentieel benutten’ en ‘maximaal presteren’. En in die mindset zullen vele elementen meespelen die in het Oxford-onderzoek worden genoemd.

In het voorjaar van 2015 besprak Karin Verdooren, directeur van woningcorporatie GroenWest met mij de wens om een interventie in te zetten die recht zou doen aan twee behoeften:

  1. De wens van de OR om de werkbeleving van medewerkers te onderzoeken; er waren zorgen over werkdruk en motivatie na een aantal geïmplementeerde en aangekondigde organisatiewijzigingen die onder meer tot vertrek van een aantal collega’s leidde of zou gaan leiden.
  2. De wens van directie en MT om dit te onderzoeken op een manier die zou passen bij de sturingsfilosofie. De organisatie is namelijk bezig met een omslag waarin zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, zelfsturing en een klantgerichte focus centraal staan. De wens was om samen aan de slag te gaan en geen eenzijdige focus op medewerkers-tevredenheid te kiezen, maar ook te kijken op welke manier hieraan door zowel medewerkers en leidinggevenden als het MT een positieve bijdrage geleverd zou kunnen worden.

Ondanks de garantie op vertrouwelijkheid van de vragenlijst bleek het niet eenvoudig om alle twijfels weg te nemen

Kiezen voor een aanpak en een bureau

Verdooren en haar MT hadden een aantal offertes ontvangen, met interventies om deze vraag in te vullen. Het bleek voor de projectgroep (waarin zowel de OR, het MT, HR en een aantal medewerkers waren vertegenwoordigd) lastig om een keuze te maken. Er waren voorstellen die vergelijkbaar waren met de traditionele onderzoeken naar medewerkerstevredenheid. En er was het voorstel van iOpener institute om niet alleen de werkbeleving van medewerkers te meten maar ook in te zetten op actie van medewerkers, leidinggevenden en MT. Daardoor zouden medewerkers op individueel niveau inzicht krijgen in hun Performance Happiness, ofwel werkgeluk. Tegelijkertijd zou dit inzicht concrete actiepunten opleveren voor iedere medewerker die zou participeren. Vanwege deze gedeelde verantwoordelijkheid en het idee om samen aan de slag te gaan viel de keuze op iOpener institute.

Werkgeluk centraal

Het concept dat wij inzetten is gebaseerd op zes jaar onderzoek aan de universiteit van Oxford. Door duizenden mensen te bevragen over wat hen gelukkig maakt in hun werk werd duidelijk dat hierin ruim dertig factoren een significante rol spelen. Een belangrijk deel daarvan is beïnvloedbaar door henzelf, bijvoorbeeld de focus in doelstellingen, het zich gemotiveerd voelen, de klik met collega’s, het eigen potentieel benutten en beseffen wat de rode draad in de loopbaan is. Enkele factoren zijn randvoorwaardelijk, bijvoorbeeld het vertrouwen in de visie en de leiders van de organisatie, de mate van trots op de organisatie en de erkenning die je ontvangt als mens. Op basis van dit concept zijn er voor medewerkers online onderzoeken met persoonlijke terugkoppelingen, en voor leidinggevenden modules om te sturen op werkgeluk inclusief 360°-onderzoeken, plus een zestigtal tools om werkgeluk te versterken. 
De definitie van werkgeluk die we hanteren is: een mindset die aanzet tot actie om je potentieel te benutten en maximaal te presteren.
GroenWest koos in dit geval voor het onderzoek en de interventies die leiderschap helpen ontwikkelen.